PLN | EUR | USD

Polityka prywatności

Wersja 3.0

Oświadczenie o prywatności Digi-Key

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

1 października 2019 r.

Digi-Key szanuje prawo do prywatności. Niniejsza informacja dotycząca prywatności opisuje kim jesteśmy, sposób w jaki gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników oraz sposób, w jaki użytkownicy mogą zrealizować swoje prawa dotyczące prywatności.

Niniejsza informacja dotycząca prywatności omawia działania firmy Digi-Key Corporation (prowadzącej działalność jako Digi-Key Electronics) i firm należących do jej grupy, włączając w to Digi-Key Electronics Germany GmbH, określanych w dalszej części niniejszej informacji dotyczącej prywatności jako „Digi-Key”.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych zamieszczonych u dołu niniejszej informacji dotyczącej prywatności.

Zalecamy przeczytanie niniejszej informacji dotyczącej prywatności w całości, w celu zapoznania się ze wszystkimi zasadami. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp tylko do konkretnej części niniejszej informacji dotyczącej prywatności, możesz kliknąć odpowiednie łącze poniżej, aby przejść do tej części.

Czym zajmuje się firma Digi-Key?

Firma Digi-Key jest autoryzowanym dystrybutorem komponentów i innych wyrobów elektrycznych z siedzibą w USA, posiadającą spółki zależne lub afiliowane w innych krajach na całym świecie.

Więcej informacji na temat firmy Digi-Key zawiera nasza witryna internetowa w części „Informacje o Digi-Key".

Jakie dane osobowe gromadzi firma Digi-Key i dlaczego?

Dane osobowe gromadzone na temat użytkowników generalnie zaliczają się do następujących kategorii:

 • Informacje podawane przez użytkownika dobrowolnie
 • Niektóre części naszej witryny internetowej mogą prosić użytkownika o dobrowolne podanie danych osobowych. Na przykład: możemy prosić użytkowników o dane kontaktowe w celu zarejestrowania konta w naszej firmie, realizacji złożonego w naszej firmie zamówienia, subskrypcji naszych biuletynów informacyjnych lub innych komunikacji marketingowych od naszej firmy, a także składania zapytań w naszej firmie. Gromadzimy również informacje o kartach kredytowych użytkowników, którzy dokonują zakupów w naszej firmie. Dane osobowe, o podanie których prosimy oraz powody, dla których użytkownik jest o nie proszony, zostaną określone w momencie prośby o podanie danych osobowych (chyba że wynika to wprost z kontekstu).

  Jeżeli użytkownik pozostawi komentarz w naszej witrynie internetowej, mogą zostać zapisane informacje związane z tym komentarzem, takie jak nazwa użytkownika i godzina umieszczenia. Informacje są również gromadzone z usługi rozmów online z działem obsługi klienta (takie jak dane logowania do rozmowy oraz treści rozmów, które monitorujemy ze względów zapewnienia jakości).

 • Informacje, jakie zbieramy automatycznie
 • Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej przez użytkownika, firma nasza i zewnętrzni dostawcy usług lub partnerzy mogą automatycznie zbierać pewne informacje z urządzenia użytkownika. W niektórych krajach, w tym np. należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), informacje te mogą być uznawane za dane osobowe na podstawie stosownych przepisów o ochronie danych.

  Mówiąc konkretnie, informacje gromadzone automatycznie mogą obejmować takie dane, jak adres IP, typ urządzenia, unikatowe numery identyfikacyjne urządzeń, typ przeglądarki, przybliżona lokalizacja geograficzna (na poziomie kraju lub miejscowości) i inne informacje techniczne. Może to również obejmować informacje o sposobie interakcji urządzenia z naszą witryną internetową, włączając w to odwiedzone strony i kliknięte łącza.

  Gromadzenie tych informacji pozwala na lepsze zrozumienie użytkowników odwiedzających naszą witrynę, skąd do niej trafiają i jakie treści witryny są dla nich interesujące. Informacje te są wykorzystane przez nas wewnętrznie do celów analitycznych, do poprawy jakości i adekwatności naszej witryny internetowej do potrzeb odwiedzających użytkowników oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa witryny.

  Niektóre z tych informacji są niezbędne dla prawidłowego działania witryny internetowej i mogą być one gromadzone przy użyciu plików cookie i tym podobnych technologii śledzenia, co objaśniono w poniższej części pt. „Pliki cookie i tym podobne technologie śledzenia”.

 • Informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych
 • Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn innych firm, osadzone treści pochodzące z witryn innych firm i usług lub odnoszące się do nich, a także przyciski pochodzące z witryn i usług innych firm (takie jak np. przyciski udostępniania w mediach społecznościowych). Czasami możemy otrzymywać dane osobowe użytkowników ze źródeł zewnętrznych.

  Źródłami zewnętrznymi mogą być między innymi dostawcy, zewnętrzne internetowe usługi analityczne i platformy społecznościowe, takie jak YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Instagram. Typy danych otrzymywanych od wspomnianych firm zewnętrznych obejmują informacje dotyczące aktywności internetowej użytkownika, sposobu jego interakcji z naszą witryną internetową i ich usługami, a także zbiorcze dane analityczne. Wykorzystujemy te informacje do udoskonalenia naszej witryny internetowej, dostarczania informacji i przekazywania reklam, a także w celach analizy zbiorczej statystyk liczby kliknięć i trendów.

Komu firma Digi-Key udostępnia moje dane osobowe?

Firma nasza może ujawniać dane osobowe użytkownika odbiorcom zaliczanym do następujących kategorii:

 • naszym powiązanym firmom i zewnętrznym dostawcom, partnerom oraz dostawcom usług (na przykład w celu obsługi dostaw lub wysyłki zamówionych wyrobów bezpośrednio od producenta, zapewnienia działania funkcji lub zwiększenia bezpieczeństwa naszej witryny internetowej, a także w celach realizacji zamówień i prowadzenia badań rynkowych), a także podmiotom, które w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej informacji dotyczącej prywatności lub o których poinformowano użytkownika w momencie przekazywania danych osobowych. Na przykład: wykorzystujemy usługi firm zewnętrznych w celu wykrywania urządzeń, które mogą mieć związek z oszustwami i innymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszej witryny internetowej i innych stron w Internecie;
 • wszystkim władnym organom wymiaru sprawiedliwości, administracji, agencjom rządowym, sądom i innym stronom trzecim, w przypadkach gdy uznajemy takie ujawnienie za konieczne (i) na podstawie stosownych przepisów lub rozporządzeń, (ii) w celu wyegzekwowania, ustanowienia lub ochrony naszych praw, (iii) w ramach postępowania sądowego lub śledztwa oraz (iv) dla ochrony żywotnych interesów użytkowników i innych osób.
 • agencjom oceny zdolności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i wiarygodności kredytowej podczas składania zamówienia, a także okresowo w odniesieniu do użytkowników posiadających otwarte konto w naszej firmie;
 • faktycznym lub potencjalnym nabywcom (oraz ich agentom i doradcom) w związku z faktycznym lub proponowanym nabyciem, połączeniem lub akwizycją jakiejkolwiek części naszej działalności, a także w ramach procedur reorganizacyjnych, upadłościowych lub zmiany kontroli właścicielskiej, pod warunkiem poinformowania otrzymującego o tym, że dane osobowe mogą być używane wyłącznie w celach określonych w niniejszej informacji dotyczącej prywatności;
 • wszelkim innym osobom za zgodą użytkownika na ujawnienie.

Podstawa prawna przetwarzania oraz prawo do prywatności (tylko użytkownicy EEA)

Jeżeli użytkownik odwiedza witrynę z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania przez naszą firmę opisanych wyżej danych osobowych będzie uzależniona od konkretnych danych osobowych oraz kontekstu, w jakim są gromadzone.

Tym niemniej zwykle firma nasza gromadzi dane osobowe użytkownika tylko, (i) gdy dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem, (ii) gdy przetwarzanie leży w uzasadnionym interesie firmy i nie jest sprzeczne z prawami użytkownika lub (iii) kiedy posiada na to zgodę użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby zdobycia informacji odnośnie podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych zamieszczonych poniżej, pod nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować”.

Pliki cookie i tym podobne technologie śledzenia

Wykorzystujemy pliki cookie i tym podobne technologie śledzenia (zwane łącznie „plikami cookie”) w celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników, w tym również do naszych celów reklamowych. Więcej informacji na temat typów używanych przez nas plików cookie i sposobu kontrolowania plików cookie zawiera nasza informacja dotycząca plików cookie.

W jaki sposób firma Digi-Key zabezpiecza moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych użytkowników. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu ochrony adekwatnego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników.

W szczególności witryna internetowa firmy Digi-Key korzysta z technologii Secure Sockets Layer (SSL). Zamówienia online muszą być składane w firmie Digi-Key przy użyciu przeglądarki, która obsługuje protokół SSL. W takim przypadku podczas dokonywania zakupów przeglądarka automatycznie przechodzi w tryb zabezpieczony. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje protokołu SSL lub użytkownik chce składać zamówienia inaczej niż przez witrynę internetową, alternatywne metody zamawiania omówiono w temacie Często zadawane pytania dotyczące zamówień.

Międzynarodowe przesyły danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłanie do krajów innych niż kraj, w którym on rezyduje i przetwarzane tamże. W krajach tych mogą obowiązywać prawa dotyczące ochrony danych, które różnią się od praw w kraju użytkownika. W niektórych przypadkach mogą one zapewniać mniejszą ochronę.

Mówiąc konkretnie, serwery naszej witryny internetowej znajdują się w USA, a grupa naszych firm i zewnętrznych dostawców usług działa na całym świecie. Oznacza to, że zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane w dowolnym z tych krajów.

Bez względu na to, firma nasza stosuje adekwatne zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą prywatności. Obejmuje to stosowne wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które dostępne są na żądanie. Firma nasza wdrożyła podobne stosowne zabezpieczenia u swoich zewnętrznych dostawców usług i partnerów. Szczegółowe informacje są dostępne na żądanie.

Przechowywanie danych

Zgromadzone dane osobowe użytkowników przechowujemy, jeżeli występuje bieżąca i uzasadniona potrzeba biznesowa po temu (na przykład w celu dostarczenia usług żądanych przez użytkownika lub w celu zapewnienia zgodności ze stosownymi wymogami prawnymi, podatkowymi i księgowymi).

Gdy bieżąca i uzasadniona potrzeba biznesowa dla przetwarzania danych osobowych użytkownika zniknie, usuniemy jego dane osobowe albo dokonamy ich anonimizacji, a jeśli to jest niemożliwe (na przykład ze względu na ich umieszczenie w archiwach kopii zapasowych), dane osobowe użytkownika będą przechowywane w bezpieczny sposób uniemożliwiający ich dalsze przetwarzanie do czasu, aż usunięcie będzie możliwe.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych:

 • Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, poprawiania, aktualizowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych zamieszczonych poniżej nagłówka „Jak się z nami skontaktować”.
 • Dodatkowo, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, zwrócić się o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych oraz wnioskować o możliwość przenoszenia jego danych osobowych. Użytkownik może również skorzystać z tych praw kontaktując się z naszą firmą przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej nagłówka „Jak się z nami skontaktować”.
 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji w dowolnym czasie z otrzymywania komunikacji marketingowych wysyłanych przez naszą firmę. Użytkownik może skorzystać z tego prawa klikając łącze „anuluj subskrypcję” lub „rezygnuj” w wysyłanych doń marketingowych wiadomościach e-mail. Aby zrezygnować z innych form marketingu (np. marketingu pocztą tradycyjną lub telemarketingu), należy skontaktować się z naszą firmą przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej nagłówka „Jak się z nami skontaktować”.
 • Jeżeli dane osobowe użytkownika zostały zebrane i są przetwarzane za jego zgodą, to może on również wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawo do przetwarzania mającego miejsce przed wycofaniem, ani nie będzie wpływać na przetwarzanie danych osobowych użytkownika wykonywane na podstawie zgodnych z prawem przesłanek innych niż zgoda.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia do odpowiedniego inspektoratu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym inspektoratem ochrony danych. Dane kontaktowe inspektoratów ochrony danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdują się tutaj.

Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymywane od osób fizycznych, które chcą skorzystać z praw przysługujących zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Osoby nieletnie

Witryna internetowa nie jest przeznaczona do pozyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych od osób w wieku poniżej 16 lat. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny uważa, że informacje dotyczące osoby nieletniej zostały przez nas zebrane za pośrednictwem witryny internetowej, prosimy o kontakt.

Opcja „Nie śledź”

W chwili obecnej witryna internetowa nie respektuje ustawień „nie śledź” przeglądarek i nie daje możliwości żądania zaprzestania śledzenia korzystania z jej usług przez użytkownika.

Witryny internetowe innych firm

Witryna firmy Digi-Key może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Firma Digi-Key nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe gromadzone we wspomnianych witrynach internetowych innych firm, ani nie monitoruje i nie odpowiada za treści umieszczone w tych witrynach oraz ich dokładność.

Prawo stanu Nevada dotyczące prywatności

Zweryfikowane żądanie zakazu sprzedaży jakichkolwiek zgromadzonych danych osobowych na podstawie prawa stanu Nevada można wysłać na adres customer.inactive@digikey.com. W wierszu tematu oraz w treści wiadomości należy zawrzeć tekst „Wniosek o rezygnację na podstawie prawa stanu Nevada”. Firma Digi-Key aktualnie nie sprzedaje danych osobowych innym firmom zgodnie z przepisami stanu Nevada.

Aktualizacje niniejszej informacji dotyczącej prywatności

Firma nasza może okresowo aktualizować niniejszą informację dotyczącą prywatności w następstwie zmian prawa, a także działań technicznych i biznesowych. Po aktualizacji informacji dotyczącej prywatności zastosujemy odpowiednie środki, aby poinformować o tym użytkowników, zależnie od ważności wprowadzonych zmian. Zwrócimy się o zgodę użytkowników na wszelkie istotne zmiany w informacji dotyczącej prywatności, jeżeli jest to wymagane stosownymi przepisami o ochronie danych.

Datę ostatniej aktualizacji niniejszej informacji dotyczącej prywatności można określić sprawdzając datę „ostatnia aktualizacja” u góry informacji dotyczącej prywatności.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania danych osobowych bez względu na lokalizację, prosimy o kontakt z zespołem Digi-Key ds. prywatności pod adresem privacy@digikey.com. Rezydenci Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA) mogą skontaktować się z naszym przedstawicielem w UE, firmą Digi-Key Electronics Germany GmbH, pisząc na adres privacy@digikey.com. Rezydenci z terenu Niemiec mogą również skontaktować się z naszym niemieckim specjalistą ds. ochrony danych pisząc na adres privacy@digikey.com.

Kontakt z nami

Użytkownicy spoza terenu U.E. mogą kierować pytania dotyczące wykorzystywania informacji pod adres privacy@digikey.com. Wszelkie inne pytania prosimy kierować do nas za pośrednictwem centrum komunikacyjnego (komunikacja z firmą Digi-Key przy użyciu formularzy), bądź kontaktując się z nami pod adresem:

 • Poza obszarem U.E.
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677
 • Linia bezpłatna: 1-800-344-4539
 • Telefon: 218-681-6674
 • Telefaks: 218-681-3380
 • E-mail: sales@digikey.com

Użytkownicy z terenu U.E., za wyjątkiem Niemiec, mogą kierować swoje pytania dotyczące wykorzystywania ich danych do naszego Przedstawiciela w U.E.: Hermann Reiter, Dyrektor Zarządzający Digi-Key Electronics Germany Gmbh (z siedzibą pod adresem Theresienhöhe 11a, 80339 Monachium) za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@digikey.com.

Użytkownicy z terenu Niemiec mogą kierować pytania dotyczące wykorzystywania ich danych do naszego Specjalisty ds. Ochrony Danych na adres: privacy@digikey.com.

Rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane i rejestrowane przez firmę Digi-Key w celu zapewnienia jakości.

© 2019 Digi-Key Electronics, wszelkie prawa zastrzeżone

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

1 października 2019 r.

Wersja 3.0