Polityka prywatności

Wersja 4.4

Informacja firmy Digi-Key dotycząca prywatności

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

6 maja 2022 r.

Digi-Key szanuje prawo do prywatności. Niniejsza informacja dotycząca prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, jak zbieramy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe o użytkowniku i jak użytkownik może skorzystać z prawa do ochrony swoich danych osobowych.

Niniejsza informacja dotycząca prywatności dotyczy działań firmy Digi-Key Corporation (prowadzącej działalność jako Digi-Key Electronics) oraz firm należących do jej grupy, włączając w to Digi-Key Electronics Germany GmbH oraz Digi-Key Services Inc., określanych w dalszej części niniejszej informacji dotyczącej prywatności jako „Digi-Key” i ma zastosowanie do każdej wizyty użytkownika w witrynie internetowej firmy Digi-Key oraz składania w niej zamówień. Niniejsza informacja dotycząca prywatności obowiązuje również przy składaniu zamówień w witrynach internetowych stron trzecich (takich jak np. witryna obsługiwana przez dostawcę Digi-Key), gdzie firma Digi-Key zapewnia funkcję finalizacji zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych u dołu niniejszej informacji dotyczącej prywatności.

Zalecamy przeczytanie niniejszej informacji dotyczącej prywatności w całości, w celu zapoznania się ze wszystkimi zasadami.

Czym zajmuje się firma Digi-Key?

Firma Digi-Key jest autoryzowanym dystrybutorem komponentów i innych wyrobów elektrycznych z siedzibą w USA, posiadającym spółki zależne lub afiliowane w innych krajach na całym świecie.

Więcej informacji na temat firmy Digi-Key zawiera nasza witryna internetowa w części „Informacje o Digi-Key”.

Jakie dane osobowe gromadzi firma Digi-Key i dlaczego?

Dane osobowe gromadzone na temat użytkowników generalnie zaliczają się do następujących kategorii:

 • Informacje podawane przez użytkownika dobrowolnie
 • Możemy prosić użytkowników o dobrowolne podanie danych osobowych za pośrednictwem funkcji naszej witryny internetowej lub świadczonych przez nas usług. Na przykład: możemy prosić użytkowników o dane kontaktowe w celu zarejestrowania konta w naszej firmie, realizacji złożonego w naszej firmie zamówienia, subskrypcji naszych biuletynów informacyjnych lub innych komunikacji marketingowych od naszej firmy, a także składania zapytań w naszej firmie. Gromadzimy również informacje o kartach kredytowych użytkowników, którzy dokonują zakupów w naszej firmie. Dane osobowe, o podanie których prosimy oraz powody, dla których użytkownik jest o nie proszony, zostaną określone w momencie prośby o podanie danych osobowych (chyba że wynika to wprost z kontekstu).

  Jeżeli użytkownik pozostawi komentarz w naszej witrynie internetowej, mogą zostać zapisane informacje związane z tym komentarzem, takie jak nazwa użytkownika i godzina umieszczenia. Informacje są również gromadzone z usługi rozmów online z działem obsługi klienta (takie jak dane logowania do rozmowy oraz treści rozmów, które monitorujemy ze względów zapewnienia jakości).

  Jeżeli witryna internetowa pozwala użytkownikom na publikowanie ogólnie dostępnych treści, a użytkownik zdecyduje się na opublikowanie ogólnie dostępnych treści w witrynie, treści tej może towarzyszyć imię i nazwisko użytkownika.

 • Informacje, jakie zbieramy automatycznie
 • Firma nasza, a także zewnętrzni dostawcy usług lub partnerzy mogą automatycznie zbierać pewne informacje z urządzenia użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową lub korzysta ze świadczonych przez nas usług. W niektórych stanach i krajach, w tym np. należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii („UK”), informacje te mogą być uznawane za dane osobowe na podstawie stosownych przepisów o ochronie danych.

  Mówiąc konkretnie, informacje gromadzone automatycznie mogą obejmować takie dane, jak adres IP, typ urządzenia, unikatowe numery identyfikacyjne urządzeń, typ przeglądarki, system operacyjny, data i godzina odwiedzin, przekierowująca witryna internetowa, kwerendy wyszukiwarek, które doprowadziły do naszej witryny internetowej, przybliżona lokalizacja geograficzna (na poziomie kraju lub miejscowości) i inne informacje techniczne. Może to również obejmować informacje o sposobie interakcji urządzenia z naszą witryną internetową, włączając w to odwiedzone strony i kliknięte łącza. Zbieramy również informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z witryny, takie jak informacje o użytkowaniu witryny, informacje o transakcjach, w tym o zakończeniu kontroli KYC (jeśli dotyczy), informacje o komunikacji w witrynie oraz informacje o aktywności na koncie.

  Gromadzenie tych informacji pozwala na lepsze zrozumienie użytkowników odwiedzających naszą witrynę, skąd do niej trafiają i jakie treści witryny są dla nich interesujące. Informacje te są wykorzystane przez nas wewnętrznie do celów analitycznych, do poprawy jakości i adekwatności naszej witryny internetowej i usług do potrzeb odwiedzających użytkowników oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa witryny. Informacje te są wykorzystywane również do wykrywania i zapobiegania oszustwom, zagrożeniom bezpieczeństwa lub innym nielegalnym lub podejrzanym zachowaniom w naszej witrynie internetowej.

  Niektóre z tych informacji są niezbędne dla prawidłowego działania witryny internetowej i mogą być one gromadzone przy użyciu plików cookie i tym podobnych technologii śledzenia, co objaśniono w poniższej części pt. „Pliki cookie i tym podobne technologie śledzenia”.

 • Informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych
 • Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn innych firm, osadzone treści pochodzące z witryn innych firm i usług lub odnoszące się do nich, a także przyciski pochodzące z witryn i usług innych firm (takie jak np. przyciski udostępniania w mediach społecznościowych). Czasami możemy otrzymywać dane osobowe użytkowników ze źródeł zewnętrznych.

  Źródłami zewnętrznymi mogą być między innymi dostawcy, zewnętrzne internetowe usługi analityczne i platformy społecznościowe, takie jak YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Instagram. Typy danych otrzymywanych od wspomnianych firm zewnętrznych obejmują informacje dotyczące aktywności internetowej użytkownika, sposobu jego interakcji z naszą witryną internetową i ich usługami, a także zbiorcze dane analityczne. Wykorzystujemy te informacje do udoskonalenia naszej witryny internetowej i usług, dostarczania informacji i przekazywania reklam, a także w celach analizy zbiorczej statystyk liczby kliknięć i trendów. Możemy również uzyskiwać zagregowane informacje, w tym np. wyniki analiz, dotyczące korzystania z witryny w celu wykrywania oszustw, zapobiegania im i raportowania.

Komu firma Digi-Key udostępnia moje dane osobowe?

Firma nasza może ujawniać dane osobowe użytkownika odbiorcom zaliczanym do następujących kategorii:

 • naszym firmom powiązanym oraz zewnętrznym dostawcom, partnerom i dostawcom usług (na przykład w celu obsługi dostaw lub wysyłki zamówionych wyrobów bezpośrednio od producenta, zapewnienia działania funkcji lub udoskonalenia usług lub bezpieczeństwa naszej witryny internetowej, a także w celach dostarczania usług reklamowych i analitycznych, realizacji zamówień i prowadzenia badań rynkowych), a także podmiotom, które w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej informacji dotyczącej prywatności lub o których poinformowano użytkownika w momencie przekazywania danych osobowych. Na przykład: wykorzystujemy usługi firm zewnętrznych i dostawców usług w celu wykrywania urządzeń, które mogą mieć związek z oszustwami i innymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszej witryny internetowej i innych stron w Internecie; Obejmuje to ujawnianie danych zewnętrznej firmie Sift, która świadczy usługi w zakresie wykrywania i zapobiegania oszustwom, zagrożeniom bezpieczeństwa lub innym nielegalnym lub złośliwym działaniom lub rozstrzygania sporów. Więcej informacji na temat oferowanych przez tę firmę usług można znaleźć w jej informacji dotyczącej prywatności tutaj: https://sift.com/service-privacy.
 • wszystkim władnym organom wymiaru sprawiedliwości, administracji, agencjom rządowym, sądom i innym stronom trzecim, w przypadkach gdy uznajemy takie ujawnienie za konieczne (i) na podstawie stosownych przepisów lub rozporządzeń, (ii) w celu wyegzekwowania, ustanowienia lub ochrony naszych praw, (iii) w ramach postępowania sądowego lub śledztwa oraz (iv) dla ochrony żywotnych interesów użytkowników i innych osób.
 • agencjom oceny zdolności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i wiarygodności kredytowej podczas składania zamówienia, a także okresowo w odniesieniu do użytkowników posiadających otwarte konto w naszej firmie;
 • faktycznym lub potencjalnym nabywcom (oraz ich agentom i doradcom) w związku z faktycznym lub proponowanym nabyciem, połączeniem lub akwizycją jakiejkolwiek części naszej działalności, a także w ramach procedur reorganizacyjnych, upadłościowych lub zmiany kontroli właścicielskiej, pod warunkiem poinformowania otrzymującego o tym, że dane osobowe mogą być używane wyłącznie w celach określonych w niniejszej informacji dotyczącej prywatności;
 • wszelkim innym osobom za zgodą użytkownika na ujawnienie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (odwiedzający z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii i inni w stosownych przypadkach)

Nasza podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania przez naszą firmę opisanych wyżej danych osobowych będzie uzależniona od konkretnych danych osobowych oraz kontekstu, w jakim są gromadzone.

Tym niemniej zwykle firma nasza gromadzi dane osobowe użytkownika tylko, (i) gdy dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem, (ii) gdy przetwarzanie leży w uzasadnionym interesie firmy i nie jest sprzeczne z prawami użytkownika lub (iii) kiedy posiada na to zgodę użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby zdobycia informacji odnośnie podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych poniżej, pod nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować”.

Pliki cookie, tym podobne technologie śledzenia oraz zewnętrzni dostawcy usług

Wykorzystujemy pliki cookie, sygnały nawigacyjne sieci Web, znaczniki pikselowe i tym podobne technologie śledzenia (zwane łącznie „plikami cookie”) w celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników, w tym również do naszych celów reklamowych. Więcej informacji na temat typów używanych przez nas plików cookie i sposobu kontrolowania plików cookie zawiera nasza informacja dotycząca plików cookie.

Możemy korzystać z różnorodnych usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców, które wspomagają naszą witrynę internetową i usługi, takie jak opracowywanie i hosting naszej witryny internetowej oraz pomagają zrozumieć sposób korzystania naszej witryny, jak np. Google Analytics, a także dostarczają informacji oraz przekazują reklamy dotyczące witryny oraz naszych produktów i usług. Możemy również gromadzić i w inny sposób zbierać od zewnętrznych dostawców usług informacje dotyczące użytkownika. Wyżej wymienieni zewnętrzni dostawcy usług mogą gromadzić, przechowywać i udostępniać informacje zgodnie ze swoimi własnymi politykami prywatności

Firma Google Inc. może wykorzystywać gromadzone dane w celu śledzenia i badania sposobu korzystania z witryny internetowej, przygotowywania raportów dotyczących działań oraz udostępniania ich innym usługom Google. Firma Google Inc. może również wykorzystywać zgromadzone dane w celu kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej oraz w celu dostarczania użytkownikom reklam na podstawie ich odwiedzin w naszej witrynie oraz w innych witrynach internetowych. Polityka prywatności Google znajduje się tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Dodatkowe informacje dostępne są tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (włączając w to informacje omawiające sposób kontroli nad udostępnianiem informacji za pomocą Ads Settings) oraz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej oraz przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki. Więcej informacji na temat sposobu rezygnacji z gromadzenia danych przez Google Analytics podano tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. To łącze zawiera instrukcje instalacji pliku cookie rezygnacji na urządzeniu użytkownika. W rezultacie gromadzenie danych przez Google Analytics będzie zablokowane w przyszłości dla witryny internetowej i tej przeglądarki pod warunkiem, że plik cookie rezygnacji pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Również firma Facebook podaje dodatkowe informacje dotyczące gromadzonych informacji i sposobu ich wykorzystywania w związku z reklamami, a także metody rezygnacji z gromadzenia i udostępniania informacji pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; oraz https://www.facebook.com/policy.php.

W jaki sposób firma Digi-Key zabezpiecza moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych użytkowników. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu ochrony adekwatnego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników. W szczególności witryna internetowa firmy Digi-Key korzysta z technologii Secure Sockets Layer (SSL). Zamówienia online muszą być składane w firmie Digi-Key przy użyciu przeglądarki, która obsługuje protokół SSL. W takim przypadku podczas dokonywania zakupów przeglądarka automatycznie przechodzi w tryb zabezpieczony. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje protokołu SSL lub użytkownik chce składać zamówienia inaczej niż przez witrynę internetową, alternatywne metody zamawiania omówiono w temacie Często zadawane pytania dotyczące zamówień.

Aby zgłosić problem dotyczący naszej witryny internetowej, prosimy przesłać wiadomość na adres security@digikey.com.

Międzynarodowe przesyły danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłanie do krajów innych niż kraj, w którym on rezyduje i przetwarzane tamże. W krajach tych mogą obowiązywać prawa dotyczące ochrony danych, które różnią się od praw w kraju użytkownika. W niektórych przypadkach mogą one zapewniać mniejszą ochronę.

Mówiąc konkretnie, serwery naszej witryny internetowej znajdują się w USA, a grupa naszych firm i zewnętrznych dostawców usług działa na całym świecie. Oznacza to, że zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane w dowolnym z tych krajów.

Bez względu na to, firma nasza stosuje adekwatne zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą prywatności. Obejmuje to stosowne wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii, które dostępne są na żądanie. Firma nasza wdrożyła podobne stosowne zabezpieczenia u swoich zewnętrznych dostawców usług i partnerów. Szczegółowe informacje są dostępne na żądanie.

Przechowywanie danych

Zgromadzone dane osobowe użytkowników przechowujemy, jeżeli występuje bieżąca i uzasadniona potrzeba biznesowa po temu (na przykład w celu dostarczenia usług żądanych przez użytkownika lub w celu zapewnienia zgodności ze stosownymi wymogami prawnymi, podatkowymi i księgowymi).

Gdy bieżąca i uzasadniona potrzeba biznesowa dla przetwarzania danych osobowych użytkownika zniknie, usuniemy jego dane osobowe albo dokonamy ich anonimizacji, a jeśli to jest niemożliwe (na przykład ze względu na ich umieszczenie w archiwach kopii zapasowych), dane osobowe użytkownika będą przechowywane w bezpieczny sposób uniemożliwiający ich dalsze przetwarzanie do czasu, aż usunięcie będzie możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika może w niektórych przypadkach skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które mają skutki prawne na użytkownika lub dotyczą go w podobnie znaczący sposób.

Termin „decyzja zautomatyzowana" oznacza, że decyzja dotycząca użytkownika jest podejmowana automatycznie na podstawie ustaleń komputerowych (przy użyciu algorytmów oprogramowania), bez kontroli przez człowieka. Decyzje zautomatyzowane są wykorzystywane na przykład w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami. Wdrożyliśmy środki mające na celu ochronę praw i interesów osób, których dane osobowe podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, takie jak np. ograniczenie stosowania zautomatyzowanych procedur do wykrywania oszustw i zapewnienie możliwości kontaktu z firmą Digi-Key w razie potrzeby.

W przypadku, gdy została podjęta decyzja zautomatyzowana dotycząca użytkownika, ma on prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia swojego punktu widzenia i żądania weryfikacji decyzji przez człowieka. Użytkownik może skorzystać z tego prawa kontaktując się z naszą firmą korzystając z danych podanych w niniejszym powiadomieniu.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych:

 • Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, potwierdzić ich przetwarzanie przez nas, poprawić je, zaktualizować bądź zażądać ich usunięcia lub anonimizacji, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować”.
 • Dodatkowo, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, zwrócić się o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych oraz wnioskować o możliwość przenoszenia jego danych osobowych. Użytkownik może również skorzystać z tych praw kontaktując się z naszą firmą przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej nagłówka „Jak się z nami skontaktować”.
 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji w dowolnym czasie z otrzymywania komunikacji marketingowych wysyłanych przez naszą firmę. Użytkownik może skorzystać z tego prawa klikając łącze „anuluj subskrypcję” lub „rezygnuj” w wysyłanych doń marketingowych wiadomościach e-mail. Aby zrezygnować z innych form marketingu (np. marketingu pocztą tradycyjną lub telemarketingu), należy skontaktować się z naszą firmą przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej nagłówka „Jak się z nami skontaktować”.
 • Jeżeli dane osobowe użytkownika zostały zebrane i są przetwarzane za jego zgodą, to może on również wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawo do przetwarzania mającego miejsce przed wycofaniem, ani nie będzie wpływać na przetwarzanie danych osobowych użytkownika wykonywane na podstawie zgodnych z prawem przesłanek innych niż zgoda.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia do odpowiedniego inspektoratu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym inspektoratem ochrony danych. Dane kontaktowe inspektoratów ochrony danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdują się tutaj.

Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych lub ich upoważnionych przedstawicieli, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Osoby nieletnie

Witryna internetowa nie jest przeznaczona do pozyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych od osób w wieku poniżej 16 lat. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny uważa, że informacje dotyczące osoby nieletniej zostały przez nas zebrane za pośrednictwem witryny internetowej, prosimy o kontakt.

Opcja „Nie śledź”

W chwili obecnej witryna internetowa nie respektuje ustawień „nie śledź” przeglądarek i nie daje możliwości żądania zaprzestania śledzenia korzystania z jej usług przez użytkownika.

Witryny internetowe innych firm

Witryna firmy Digi-Key może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Firma Digi-Key nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe gromadzone we wspomnianych witrynach internetowych innych firm, ani nie monitoruje i nie odpowiada za treści umieszczone w tych witrynach oraz ich dokładność.

Prawo stanu Nevada dotyczące prywatności

Zweryfikowane żądanie zakazu sprzedaży jakichkolwiek zgromadzonych danych osobowych na podstawie prawa stanu Nevada można wysłać na adres customer.inactive@digikey.com. W wierszu tematu oraz w treści wiadomości należy zawrzeć tekst „Wniosek o rezygnację na podstawie prawa stanu Nevada”. Firma Digi-Key aktualnie nie sprzedaje danych osobowych innym firmom zgodnie z przepisami stanu Nevada.

Prawo do ochrony danych w stanie Kalifornia

Zgodnie z ustawą California Consumer Privacy Act („CCPA”), mieszkańcy Kalifornii mają następujące prawa i są uprawnieni do następujących ujawnień:

Prawo do wiedzy. Konsumenci z Kalifornii mają prawo żądać od nas ujawnienia danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy. Aby uzyskać informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy, należy zapoznać się z poniższą sekcją Przesyłanie wniosku. Prosimy również o zapoznanie się z poniższą tabelą, która zawiera kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych, źródła danych osobowych, cele biznesowe lub handlowe, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, oraz kategorie osób trzecich, którym dane osobowe są udostępniane.

Dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, nazwa logowania użytkownika, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub podobne identyfikatory)

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym udostępniane są dane osobowe (patrz również część „Komu firma Digi-Key udostępnia moje dane osobowe?” powyżej)

Firma Digi-Key zbiera dane identyfikacyjne, takie jak wymienione powyżej. Możemy zbierać numery ubezpieczenia społecznego, numery prawa jazdy i numery paszportów, aby poznać potrzeby klienta, zapewnić zgodność z przepisami eksportowymi lub zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje; niektóre informacje są zbierane automatycznie od odwiedzających witrynę internetową; partnerów reklamowych i marketingowych; dostawców raportów biznesowych, dostawców usług związanych z pracownikami; podmiotów afiliowanych

Świadczenie usług i realizacja zamówień; przechowywanie informacji o koncie; obsługa klienta; weryfikacja informacji o kliencie; przetwarzanie płatności; świadczenie usług reklamowych i marketingowych; analityka; audyt związany z interakcjami i transakcjami klienta; wykrywanie i zwiększanie bezpieczeństwa; wykrywanie i zapobieganie oszustwom; ulepszanie produktów i usług

Dostawcy i sprzedawcy usług marketingowych i reklamowych; usługi bezpieczeństwa; usługi wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz usługi zaufania cyfrowego, podmioty przetwarzające płatności i obciążenia zwrotne; dostawcy; dostawcy usług analitycznych; usługi mailingowe i wysyłkowe; podmioty rządowe i organy ścigania odpowiednio do potrzeb; dostawcy usług związanych z pracownikami; podmioty afiliowane

Informacje finansowe, medyczne lub zdrowotne (takie jak numer polisy ubezpieczeniowej, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego)

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Firma Digi-Key zbiera pewne informacje finansowe. Nie zbieramy informacji medycznych ani zdrowotnych od klientów.

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje; dostawców raportów biznesowych; dostawców usług związanych z zatrudnieniem

Wykonywanie usług i realizacja zamówień; cele księgowe; płace; wykrywanie i zapobieganie oszustwom oraz czynności związane z pracownikami

Podmioty przetwarzające płatności i obciążenia zwrotne, usługi bezpieczeństwa, usługi wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz usługi zaufania cyfrowego, firmy zajmujące się sprawozdawczością finansową lub dostawcy usług weryfikacji adresów; dostawcy usług związanych z pracownikami

Cechy charakterystyczne chronionych klasyfikacji na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego USA (takie jak rasa, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wyznanie, wiek, płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, orientacja seksualna, stan cywilny, stan zdrowia, pochodzenie, dane genetyczne, niepełnosprawność, obywatelstwo oraz status wojskowy i weterana)

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Tylko pracownicy. Zazwyczaj zbieramy numery ubezpieczenia społecznego od konsumentów. Możemy zbierać numery praw jazdy i numery paszportów w celu zapewnienia zgodności z przepisami eksportowymi lub przepisami dotyczącymi prywatności.

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje

Zgodność z przepisami; działania związane z pracownikami

Dostawcy usług związanych z pracownikami; wykrywanie i zapobieganie oszustwom oraz usługi zaufania cyfrowego; jednostki rządowe i organy ścigania, jeśli to konieczne

Informacje handlowe (takie jak historia transakcji, kwota faktury, numer śledzenia, kod waluty, metoda rozliczeniowa, częściowe informacje o karcie kredytowej, zakupione, uzyskane lub brane pod uwagę produkty lub usługi, dane dotyczące majątku osobistego, rozstrzyganie sporów, etap sporu, produkt będący przedmiotem sporu lub inne tendencje i historie zakupów lub konsumenckie)

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Gromadzone są informacje handlowe dotyczące zakupów

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje; z przeglądarek internetowych i urządzeń; od partnerów reklamowych i marketingowych

Świadczenie usług i realizacja zamówień; przechowywanie informacji o koncie; obsługa klienta; weryfikacja informacji o kliencie; świadczenie usług reklamowych i marketingowych; analityka; audyt związany z interakcjami i transakcjami klienta; wykrywanie i zwiększanie bezpieczeństwa; ulepszanie produktów i usług

Przedstawiciele handlowi i marketingowi dostawców; dostawcy i sprzedawcy usług marketingowych i reklamowych; dostawcy usług analitycznych; usługi bezpieczeństwa; usługi wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz usługi zaufania cyfrowego, podmioty rządowe i organy ścigania odpowiednio do potrzeb; podmioty powiązane

Informacje biometryczne (cechy fizjologiczne, biologiczne lub behawioralne, w tym wizerunki, nagrania głosu, schematy naciśnięć klawiszy)

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Firma Digi-Key umożliwia głosowe zapytania o produkty; rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane; zdjęcia pracowników

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje

Zapewnienie obsługi klienta; działania związane z pracownikami; cele szkoleniowe

Dostawcy usług związanych z pracownikami; dostawcy usług technologicznych

Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej (takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, identyfikator sesji, właściwości i metadane urządzeń mobilnych/stacjonarnych, informacje zwrotne o witrynie i inne informacje o korzystaniu z witryny, dotyczące interakcji z witryną, aplikacją lub reklamą)

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Firma Digi-Key gromadzi identyfikatory elektroniczne i informacje o aktywności związanej z korzystaniem z witryny, w sposób opisany powyżej.

Przeglądarki sieci Web i urządzenia

Świadczenie usług i realizacja zamówień; przechowywanie informacji o koncie; obsługa klienta; weryfikacja informacji o kliencie; świadczenie usług reklamowych i marketingowych; analityka; audyt związany z interakcjami i transakcjami klienta; wykrywanie i zwiększanie bezpieczeństwa; wykrywanie oszustw i zapobieganie im; ulepszanie produktów i usług

Dostawcy i sprzedawcy usług marketingowych i reklamowych; usługi bezpieczeństwa; usługi wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz usługi zaufania cyfrowego; dostawcy; dostawcy usług analitycznych; podmioty rządowe i organy ścigania odpowiednio do potrzeb; dostawcy usług związanych z pracownikami; podmioty afiliowane

Geolokalizacja

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Firma Digi-Key może zbierać dane geolokalizacyjne, jednak nasza aplikacja mobilna nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych geolokalizacyjnych.

Przeglądarki sieci Web i urządzenia

Weryfikacja informacji o klientach; wykrywanie i udoskonalanie zabezpieczeń; wykrywanie i zapobieganie oszustwom; ulepszanie produktów i usług

Dostawcy i sprzedawcy usług marketingowych i reklamowych; usługi bezpieczeństwa, usługi wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz usługi zaufania cyfrowego; dostawcy usług związanych z pracownikami

Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Firma Digi-Key umożliwia głosowe zapytania o produkty; rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane; zdjęcia pracowników

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje

Świadczenie usług; obsługa klienta; świadczenie usług reklamowych i marketingowych; analityka; audyt związany z interakcjami i transakcjami z klientami; wykrywanie naruszeń i zwiększanie bezpieczeństwa; ulepszanie produktów i usług

Dostawcy i sprzedawcy usług marketingowych i reklamowych; usługi bezpieczeństwa; dostawcy usług związanych z pracownikami; podmioty afiliowane

Informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem są zbierane w odniesieniu do klientów i pracowników.

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje; dostawców usług powiązanych z pracownikami, którym użytkownik zleca udostępnianie nam danych

Świadczenie usług i realizacja zamówień; przechowywanie informacji o koncie; obsługa klienta; weryfikacja informacji o kliencie; świadczenie usług reklamowych i marketingowych; analityka; audyt powiązanych interakcji i transakcji klientów i pracowników; wykrywanie i zwiększanie bezpieczeństwa

Dostawcy i sprzedawcy usług marketingowych i reklamowych; usługi bezpieczeństwa, dostawcy; podmioty rządowe i organy ścigania odpowiednio do potrzeb; dostawcy usług związanych z pracownikami; podmioty afiliowane

Informacje o wykształceniu

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Pracownicy przy pierwszym zatrudnieniu, w innym przypadku dobrowolnie. Nie zbieramy informacji o wykształceniu od klientów.

Bezpośrednio od osób przekazujących nam informacje; dostawców usług powiązanych z pracownikami, którym użytkownik zleca udostępnianie nam danych

Interakcje i transakcje pracowników.

Dostawcy usług związanych z pracownikami; podmioty afiliowane

Wnioskowanie na podstawie informacji określonych powyżej (np. w celu stworzenia profilu preferencji, cech charakterystycznych, trendów, predyspozycji, zachowań lub postaw, włączając w to dane niestandardowe)

Czy dane zebrano teraz, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy, w jakim dane będą wykorzystywane

Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe są udostępniane

Firma Digi-Key zbiera i analizuje preferencje, zachowania i trendy, aby stworzyć profil klienta i dostarczyć sugestie dotyczące produktów w celu poprawy jakości obsługi klienta online. Firma Digi-Key może również zbierać informacje behawioralne związane z zatrudnieniem.

Analityka prowadzona wewnętrznie oraz przez dostawców usług.

Świadczenie usług w celu poprawy jakości obsługi klienta; przechowywanie informacji o koncie; świadczenie obsługi klienta; weryfikacja informacji o kliencie; audyt powiązanych interakcji i transakcji klientów i pracowników; analityka; wykrywanie naruszeń i zwiększanie bezpieczeństwa; ulepszanie produktów i usług

Dostawcy i sprzedawcy usług marketingowych i reklamowych; usługi bezpieczeństwa, usługi wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz usługi zaufania cyfrowego; dostawcy; dostawcy usług związanych z pracownikami; podmioty afiliowane

Prawo do żądania usunięcia danych. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Możemy przechowywać dane osobowe, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, w tym, między innymi, gdy informacje są potrzebne do realizacji transakcji, wykrywania lub ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa lub nielegalną działalnością oraz w celach prawnych lub związanych z przestrzeganiem przepisów. Jeśli usuniemy dane osobowe użytkownika, użytkownik straci możliwość spersonalizowanego korzystania z naszej witryny, a jej zawartość może już nie być odpowiednio dostosowana do potrzeb użytkownika. Jeśli użytkownik posiada u nas konto, zostanie ono usunięte i nie będzie miał do niego dostępu. Użytkownik utraci również swoje konto i historię zakupów. Sposób przesyłania wniosku o usunięcie danych omawia temat Przesyłanie wniosku.

Prawo do wycofania zgody na sprzedaż swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na sprzedaż swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Firma Digi-Key nie sprzedaje danych osobowych w tradycyjnym sensie sprzedaży danych osobowych w zamian za pieniądze, jednak pewne działania firmy Digi-Key (takie jak udostępnianie identyfikatorów online stronom trzecim) mogą być uważane za sprzedaż według ustawy CCPA. Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów poniżej 16 roku życia, jeśli mamy faktyczną wiedzę na temat wieku danej osoby. Składanie wniosku dotyczącego zakazu sprzedaży własnych danych osobowych omówiono poniżej w temacie Przesyłanie wniosku.

Przesyłanie wniosku. Aby przesłać wniosek o ujawnienie danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika lub wniosek o usunięcie własnych danych osobowych, użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@digikey.com lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 1-855-820-1186. Przesyłając wniosek o ujawnienie danych osobowych lub usunięcie ich, użytkownik musi przedstawić swoje imię, nazwisko, adres e-mail i ID klienta, odpowiednio do przypadku.

Aby wycofać zgodę na sprzedaż własnych danych osobowych, należy wypełnić ten formularz. Można również zadzwonić do nas pod numer 1-855-820-1186.

Autoryzowany przedstawiciel. Na podstawie ustawy CPPA użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w swoim imieniu. W celu wykonania czynności upoważniony przedstawiciel musi przedstawić dowód upoważnienia do występowania w imieniu użytkownika. Możemy odrzucić wnioski od rzekomych upoważnionych przedstawicieli, którzy nie przedstawią odpowiedniego dowodu, że są upoważnieni do działania w imieniu użytkownika.

Weryfikacja wniosków. Aby chronić prywatność użytkownika i zachować bezpieczeństwo, przed realizacją żądań użytkownika podejmiemy kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości. Na przykład, w przypadku wniosków o ujawnienie i usunięcie danych, sprawdzimy tożsamość użytkownika porównując ją z danymi przechowywanymi w naszych aktach. Jeśli nie będziemy mogli tego zrobić, poprosimy użytkownika o podanie dodatkowych informacji identyfikacyjnych. W celu weryfikacji tożsamości lub upoważnienia do złożenia wniosku wykorzystamy informacje podane we wniosku.

Prawo do niedyskryminacji. Użytkownik ma prawo do tego, aby firma Digi-Key nie traktowała użytkownika w sposób dyskryminujący w związku z korzystaniem przez użytkownika z praw do prywatności nadanych przez ustawę CCPA.

Aktualizacje niniejszej informacji dotyczącej prywatności

Firma nasza może okresowo aktualizować niniejszą informację dotyczącą prywatności w następstwie zmian prawa, a także działań technicznych i biznesowych. Po aktualizacji informacji dotyczącej prywatności zastosujemy odpowiednie środki, aby poinformować o tym użytkowników, zależnie od ważności wprowadzonych zmian. Zwrócimy się o zgodę użytkowników na wszelkie istotne zmiany w informacji dotyczącej prywatności, jeżeli jest to wymagane stosownymi przepisami o ochronie danych.

Datę ostatniej aktualizacji niniejszej informacji dotyczącej prywatności można określić sprawdzając „Datę ostatniej aktualizacji” u góry informacji dotyczącej prywatności.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt z zespołem ds. prywatności i specjalistą ds. ochrony danych pod adresem privacy@digikey.com.

Naszym przedstawicielem w UE jest firma Digi-Key Electronics Germany GmbH, Theresienhöhe 11a, 80339 Monachium, Niemcy. privacy@digikey.com.

Nasz przedstawiciel w Wielkiej Brytanii: activeMind Legal UK

Inne formy kontaktu z nami:

 • Poza obszarem U.E.
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677
 • Linia bezpłatna: 1-800-344-4539
 • Telefon: 218-681-6674
 • Telefaks: 218-681-3380
 • E-mail: sales@digikey.com
 •  

 • Na obszarze U.E.
 • Digi-Key Electronics
 • Telefon: +31 53 484 9584
 • E-mail: eu.support@digikey.com

Rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane i rejestrowane przez firmę Digi-Key w celu zapewnienia jakości.

© 2022 Digi-Key Electronics, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja 4.4