Wersja 5.2

Warunki korzystania z serwisu Digi-Key i realizacji zamówień

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

30 marca 2022

Firma Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), wraz ze swoimi podmiotami zależnymi i afiliowanymi (występującymi pod wspólną nazwą „Digi-Key”), zarządza witryną www.digikey.pl i szeregiem innych witryn internetowych, włączając w to między innymi witrynę Digi-Key Tech-Xchange, witrynę eewiki.net, witrynę maker.io oraz witryny projektów prowadzone przez Digi-Key, np. www.digikey.pl/pl/maker (zwane łącznie „witrynami projektów”) oraz witryny, które mogą nosić nazwy innych podmiotów i mogą być osadzone w witrynach internetowych tych podmiotów (nazywane łącznie „witryną”). Witryna zapewnia dostęp online do informacji o produktach i usługach, włączając w to między innymi produkty Chip Outpost oraz produkty i usługi oferowane za pośrednictwem programu platformy handlowej firmy Digi-Key, dostępne w firmie Digi-Key (zwane łącznie „produktami”). Umożliwia udostępnianie projektów i zarządzanie nimi, zapewnia dostęp do usług projektowania rozwiązań dotyczących produktów, może zapewniać usługi komunikacyjne (zdefiniowane w sekcji 8 poniżej), a także umożliwia transakcje zakupu produktów, zarówno samodzielnie, jak i we współdziałaniu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych wykorzystujących zastrzeżone usługi internetowe firmy Digi-Key (zwane w dalszej części „aplikacjami usług sieci Web”), a także we współdziałaniu z podmiotami zewnętrznymi i ich witrynami internetowymi za pośrednictwem sklepów internetowych Digi-Key (zwanych łącznie „usługami”).

Uzyskiwanie przez użytkownika dostępu do witryny, odwiedzanie lub przeglądanie witryny (zgodnie z poniższą definicją), interakcje lub próby interakcji z jakąkolwiek częścią witryny lub oprogramowania (zgodnie z poniższą definicją), programów lub usług w witrynie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika wszystkich warunków określonych w niniejszym dokumencie (zwanych łącznie „warunkami korzystania”) w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotu, którego jest przedstawicielem lub który reprezentuje (zwanych łącznie „użytkownikiem”). Postanowienia dotyczące informacji gromadzonych i udostępnianych przez firmę Digi-Key w związku z dostępem użytkownika do witryny i korzystaniem z niej znajdują się w informacji firmy Digi-Key dotyczącej prywatności. Zamawiając produkty za pośrednictwem witryny, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu, telefaksu lub w inny sposób, użytkownik akceptuje warunki korzystania i warunki zamawiania w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotu, którego jest przedstawicielem lub który reprezentuje (zgodnie z poniższą definicją).

I. Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Dostęp do witryny. Składanie zamówień i korzystanie z witryny nie wymaga rejestracji. Niektóre fragmenty witryny oferują rozszerzone usługi internetowe za pośrednictwem systemu chronionego nazwą użytkownika i hasłem, włączając w to między innymi aplikacje usług sieci Web.

Nazwa użytkownika i hasło nazywane są „danymi identyfikacyjnymi”. Dane identyfikacyjne użytkownika muszą być dokładne, aktualne i kompletne, a użytkownik nie może podawać spółce Digi-Key fałszywych informacji ani podawać się za inną osobę fizyczną lub inny podmiot. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności swoich danych Identyfikacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się, że on i jego upoważnieni przedstawiciele będą jedynymi użytkownikami danych identyfikacyjnych, a także przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w witrynie przy użyciu jego danych identyfikacyjnych. W związku z powyższym zdecydowanie zalecamy wylogowanie się z witryny i zamknięcie okna przeglądarki po zakończeniu każdej sesji, co pozwoli zapobiec dostępowi nieupoważnionych osób do danych identyfikacyjnych użytkownika. Firma Digi-Key ma prawo monitorować dane identyfikacyjne użytkownika i żądać ich zmiany według własnego uznania. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego dane identyfikacyjne zostały zgubione lub skradzione, bądź że inna osoba może podjąć próbę skorzystania z danych identyfikacyjnych użytkownika bez jego zgody, winien niezwłocznie skontaktować się z firmą Digi-Key pod adresem internet.registration@digikey.com. Należy pamiętać, że żadna witryna internetowa nie jest w 100% bezpieczna. Firma Digi-Key dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników, jednak użytkownik korzysta z witryny w celu przesyłania lub przechowywania danych osobowych na własne ryzyko.

2. Własność intelektualna. Usługi, witryna oraz wszelkie informacje, aplikacje usług sieci Web, oprogramowanie, dane, baza danych produktów Digi-Key, dokumentacja elektroniczna i drukowana, treści wyświetlane, odtwarzane lub prezentowane w inny sposób w witrynie oraz wszelkie ich kompilacje (zwane dalej „treściami”) podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego, przepisami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych państwach, a także stanowią własność firmy Digi-Key, jej partnerów, podmiotów afiliowanych, licencjodawców, dostawców lub współpracowników bądź stron trzecich.

Zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania oraz z wyłączeniem oprogramowania i aplikacji usług sieci Web, firma Digi-Key udziela użytkownikowi osobistej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z witryny, usług oraz treści, a także na pobieranie, drukowanie i przechowywanie fragmentów treści. Udzielenie niniejszej licencji nie skutkuje przeniesieniem na użytkownika jakichkolwiek praw ani tytułów do udostępnionych lub pobieranych treści bądź materiałów. Firma Digi-Key zastrzega wszelkie prawa własności intelektualnej do wszelkich treści opisanych w niniejszym dokumencie, udostępnianych użytkownikowi i pobieranych przez niego z witryny, na zasadach licencji ograniczonej.

Prawa autorskie do oprogramowania udostępnionego do pobierania w witrynie, a także dostępnego do użycia w witrynie, za wyjątkiem oprogramowania, które może być udostępnianie przez użytkowników końcowych za pośrednictwem usług komunikacji (zwanego dalej „oprogramowaniem”) oraz do aplikacji usług sieci Web należą do firmy Digi-Key i/lub jej dostawców lub podmiotów zewnętrznych i mogą być ponadto chronione patentami, znakami towarowymi, tajemnicami handlowymi i innymi prawami zastrzeżonymi. Dostęp i korzystanie przez użytkownika z oprogramowania i aplikacji usług sieci Web odbywa się na podstawie ewentualnych warunków odpowiednich umów licencyjnych dla użytkownika końcowego, dołączonych do oprogramowania i aplikacji usług sieci Web (zwanych dalej „umowami licencyjnymi”). Użytkownik nie może instalować, używać ani uzyskiwać dostępu do oprogramowania, a także używać ani uzyskiwać dostępu do aplikacji usług sieci Web, którym towarzyszy umowa licencyjna, bez uprzedniego zaakceptowania warunków umowy licencyjnej. W odniesieniu do wszelkiego oprogramowania i aplikacji sieci Web, którym nie towarzyszy umowa licencyjna, firma Digi-Key niniejszym udziela użytkownikowi, w zakresie w jakim jest do tego upoważniona i uprawniona, odwołalnej, osobistej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania lub aplikacji usług sieci Web, w celu wyświetlania i używania witryny w inny sposób, zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania z wykluczeniem wszelkich innych celów. Wszelkie uwagi stron trzecich dołączone do oprogramowania lub aplikacji usług sieci Web są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Firma Digi-Key nie udziela żadnych innych praw ani licencji jasno wyrażonych lub dorozumianych, a w szczególności dorozumianych licencji na korzystanie z patentów. Obowiązujące przepisy jednoznacznie zabraniają zwielokrotniania i redystrybucji oprogramowania bez upoważnienia, pod groźbą surowych kar na gruncie prawa cywilnego i karnego. Osoby naruszające powyższe postanowienia mogą być ścigane w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa. Wszelkie licencje udzielane w niniejszym dokumencie podlegają następującym ograniczeniom: (1) użytkownik może korzystać z ww. kopii treści wyłącznie do wewnętrznych celów służbowych lub do osobistych celów niekomercyjnych; (2) użytkownik nie może kopiować treści, publikować ich na komputerze podłączonym do sieci oraz przesyłać, rozpowszechniać, publikować lub rozsyłać treści przy użyciu jakichkolwiek nośników informacji; (3) użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać ani zmieniać witryny oraz treści, a także usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich i znakach towarowych bądź innych informacji o prawach własności. BEZ UCHYBIANIA POWYŻSZYM POSTANOWIENIOM JAWNIE ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA I ZWIELOKROTNIANIA OPROGRAMOWANIA I APLIKACJI USŁUG SIECI WEB NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO ZWIELOKROTNIANIA LUB REDYSTRYBUCJI. Użytkownik uznaje, że oprogramowanie i aplikacje usług sieci Web oraz wszelkie towarzyszące im dokumenty i/lub informacje techniczne podlegają przepisom dotyczącym kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować i nie reeksportować oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio do państw objętych przez USA ograniczeniami eksportowymi.

Użytkownik nie ma prawa korzystać ze znaków ani logotypów występujących w witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego poza przypadkami, w których zezwalają na to stosowne przepisy.

Firma Digi-Key może w dowolnym czasie i według własnego uznania zablokować lub ograniczyć korzystanie przez użytkownika z witryny oraz usług.

Użytkownik nie może korzystać z jakichkolwiek robotów, narzędzi do wykonywania zrzutów, przeszukiwarek ani innych zautomatyzowanych rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie dostępu do treści witryny lub jej gromadzenie, a także nie może tworzyć kopii lustrzanych strony głównej lub innych stron witryny, oznakowywać ich swoją marką ani umieszczać strony głównej ani jakichkolwiek innych stron witryny w ramkach na jakiejkolwiek innej witrynie lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W rozumieniu niniejszych warunków korzystania, określenie „oznakowywanie marką” oznacza umieszczanie nazwy, logotypu, znaku towarowego bądź innego identyfikatora jakiegokolwiek podmiotu w sposób, który może wywołać u użytkownika wrażenie, że podmiot ten jest uprawniony do wyświetlania, publikowania bądź rozpowszechniania witryny lub jej treści. Zabrania się podmiotom konkurencyjnym i podmiotom zewnętrznym gromadzącym dane tworzenia bez pisemnej zgody firmy Digi-Key tzw. „łącz bezpośrednich” do niniejszej witryny, umożliwiających pominięcie strony głównej lub innych części witryny. Zakaz ten nie ma na celu ograniczania działań niekomercyjnych podejmowanych przez osoby fizyczne.

3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. FIRMA DIGI-KEY I JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH) W ODNIESIENIU DO WITRYNY, USŁUG I TREŚCI, A TAKŻE WYŁĄCZAJĄ WPROST WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, USTAWOWE I INNE, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW DOTYCZĄCE WITRYNY, USŁUG I TREŚCI. JEŻELI OPROGRAMOWANIE I APLIKACJE USŁUG SIECI WEB INTERNETOWYCH SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ, TO TYLKO W ZAKRESIE ZGODNYM Z WARUNKAMI ODPOWIEDNICH UMÓW LICENCYJNYCH. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE PODLEGAJĄ ONE NINIEJSZEMU WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. FIRMA DIGI-KEY I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ NIEPRZERWANEGO, TERMINOWEGO, BEZPIECZNEGO ORAZ BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA FUNKCJI WITRYNY LUB USŁUG ORAZ USUNIĘCIA WAD WYSTĘPUJĄCYCH W WITRYNIE LUB W USŁUGACH. FIRMA DIGI-KEY ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI TREŚCI ORAZ NIE GWARANTUJĄ USUNIĘCIA BŁĘDÓW W TREŚCI. WITRYNA, USŁUGI I TREŚCI SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („JAK JEST”), ORAZ ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI. FIRMA DIGI-KEY I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPRAWNEGO DOSTĘPU DO TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA BĄDŹ ICH MODYFIKACJI, Z TYTUŁU PRZESŁANIA LUB ODEBRANIA BĄDŹ NIEPRZESŁANIA LUB NIEODEBRANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB DANYCH, ANI TEŻ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. FIRMA DIGI-KEY I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAWARTYCH W WITRYNIE I/LUB PRZESYŁANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM PRZEZ STRONY TRZECIE. PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI OSOBISTYCH, MEDYCZNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH NIE NALEŻY POLEGAĆ NA PORADACH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ W CELU UZYSKANIA PROFESJONALNEJ PORADY DOSTOSOWANEJ DO KONKRETNEJ SYTUACJI.NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE PEWNYCH RODZAJÓW GWARANCJI, W TYM M.IN. GWARANCJI DOROZUMIANYCH. W ZWIĄZKU Z TYM, WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Wszelkie inne informacje na temat gwarancji dotyczących produktów (w tym produktów Chip Outpost) podano w warunkach zamawiania.

4. Dodatkowe zastrzeżenia. Bez uszczerbku dla zastrzeżeń określonych powyżej w sekcji 3:

a) Dział projektowania rozwiązań. Firma Digi-Key udostępnia swój dział projektowania rozwiązań wyłącznie dla wygody swoich klientów. Personel działu projektowania rozwiązań dokłada wszelkich starań, aby udzielać przydatnych informacji na temat produktów. Firma Digi-Key nie gwarantuje jednak, że udzielane informacje lub zalecenia będą dokładne, kompletne oraz poprawne, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z udzielanymi informacjami lub zaleceniami oraz wykorzystaniem ich przez użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeanalizowanie i określenie przydatności wszelkich informacji lub zaleceń udzielonych przez pracowników działu projektowania rozwiązań lub jakikolwiek inny personel firmy Digi-Key, a także korzysta z powyższych informacji i zaleceń na własne ryzyko i według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje i akceptuje, że firma Digi-Key może prowadzić rozmowy na takie same lub podobne tematy z innymi klientami oraz udzielać innym klientom takich samych lub podobnych informacji i zaleceń. Nie ograniczając ogólności powyższych postanowień, wszelkie informacje o zamiennikach lub odsyłacze dotyczące elementów mają wyłącznie charakter zaleceń, a firma Digi-Key nie gwarantuje dokładności, kompletności ani poprawności tych informacji oraz zaleceń.

b) Korygowanie błędów i nieścisłości. Treści mogą zawierać błędy typograficzne bądź inne błędy lub nieścisłości, a także mogą być niekompletne lub nieaktualne. W związku z powyższym Digi-Key zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości i braków oraz modyfikowania i aktualizowania treści w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Digi-Key nie gwarantuje jednak skorygowania takich błędów, nieścisłości lub braków oraz nie ma obowiązku wprowadzania takich korekt.

c) Promocje i łącza podmiotów zewnętrznych. Łącza hipertekstowe do informacji lub witryn internetowych podmiotów zewnętrznych nie oznaczają poręczenia, sponsorowania ani rekomendacji firmy Digi-Key dla podmiotu zewnętrznego, jego witryny internetowej oraz zawartych w niej informacji, chyba że określono to wyraźnie w niniejszej witrynie. Użytkownik przyjmuje i akceptuje, że firma Digi-Key nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ww. witryn internetowych, nie udziela poręczeń ani gwarancji oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ww. witrynami internetowymi oraz ich treściami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące korzystania z innych witryn internetowych i komunikowania się z nimi.

Wszelkie interakcje z podmiotami zewnętrznymi (w tym reklamodawcami), których dane umieszczono w witrynie lub które są dostępne za pośrednictwem łącz z witryny, udział w promocjach (w tym dostawa towarów i usług oraz uiszczanie za nie opłat) oraz wszelkie warunki, zapewnienia i oświadczenia związane z powyższymi transakcjami lub promocjami odbywają się i obowiązują wyłącznie w relacji między użytkownikiem, a danym reklamodawcą lub podmiotem zewnętrznym. Firma Digi-Key nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek tego typu interakcjami i promocjami.

d) Geograficzne ograniczenia korzystania. Podobnie jak większość witryn internetowych, również niniejsza witryna jest dostępna na całym świecie. Mimo to nie wszystkie produkty i usługi oferowane przez firmę Digi-Key są dostępne dla wszystkich osób i we wszystkich rejonach geograficznych. Firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępności produktów i usług w odniesieniu do dowolnych osób, rejonów geograficznych lub jurysdykcji, a także do limitowania ilości wszelkich dostarczanych produktów i świadczonych usług. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów i lokalnie obowiązujących zasad dotyczących przekazywania danych technicznych, dozwolonych treści i korzystania z Internetu.

e) Wyświetlanie kolorów. Firma Digi-Key stara się zapewnić jak najwierniejsze odwzorowanie kolorów produktów prezentowanych w witrynie. Mimo to, sposób wyświetlania kolorów zależy od wielu czynników, w tym od parametrów monitora lub drukarki użytkownika, dlatego firma Digi-Key nie może zagwarantować zgodności wyświetlanych kolorów z rzeczywistymi kolorami produktów.

5. Ograniczenia odpowiedzialności. FIRMA DIGI-KEY I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH, KARNYCH, MORALNYCH (WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB POTENCJALNYCH PRZYCHODÓW), KTÓRE MAJĄ BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI ZWIĄZEK Z (a) WITRYNĄ, USŁUGAMI LUB TREŚCIAMI, A TAKŻE Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, USŁUG LUB TREŚCI, (b) JAKIMIKOLWIEK TRANSAKCJAMI LUB KOMUNIKACJĄ PROWADZONYMI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB Z JEJ POMOCĄ; (c) WSZELKIMI ROSZCZENIAMI ZWIĄZANYMI Z BŁĘDAMI, BRAKAMI LUB INNYMI NIEŚCISŁOŚCIAMI W WITRYNIE, USŁUGACH LUB TREŚCIACH; (d) BEZPRAWNYM DOSTĘPEM DO TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA BĄDŹ ICH MODYFIKOWANIEM; (e) OŚWIADCZENIAMI LUB DZIAŁANIAMI STRON TRZECICH W WITRYNIE LUB USŁUGACH; (f) JAKIMIKOLWIEK INNYMI KWESTIAMI ZWIĄZANYMI Z WITRYNĄ, USŁUGAMI LUB TREŚCIAMI, NAWET JEŚLI FIRMA DIGI-KEY LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY DIGI-KEY I JEJ DOSTAWCÓW ZWIĄZANA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z WITRYNĄ, USŁUGAMI LUB TREŚCIAMI NIE MOŻE W ŻADNYM RAZIE PRZEKROCZYĆ KWOTY 100 USD LUB MINIMALNEJ KWOTY DOZWOLONEJ OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WYŻSZA, BEZ WZGLĘDU NA DOKTRYNĘ PRAWNĄ UZASADNIAJĄCĄ DOCHODZENIE TEGO RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI, WŁĄCZYWSZY W TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWĄ, DELIKTOWĄ, GWARANCYJNĄ LUB INNĄ.

JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z WITRYNY, USŁUG, TREŚCI LUB WARUNKÓW KORZYSTANIA, WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRZYSŁUGUJĄCYM MU W TAKIEJ SYTUACJI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY, USŁUG I/LUB TREŚCI.

Wszelkie roszczenia wobec firmy Digi-Key lub jej dostawców dotyczące witryny, usług lub treści ulegają przedawnieniu po upływie 1 (jednego) roku od daty zaistnienia podstawy roszczenia.

Przepisy obowiązujące w niektórych stanach, łącznie z ze stanem New Jersey (w zakresie dotyczącym konsumentów), mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odszkodowań z tytułu niektórych szkód, takich jak szkody uboczne lub wynikowe, w związku z czym powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, jednak będą obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Wszelkie inne informacje na temat ograniczeń odpowiedzialności dotyczących produktów (w tym również produktów Chip Outpost) zawierają warunki zamawiania.

6. Ochrona przed roszczeniami. Użytkownik przyjmuje i akceptuje osobistą odpowiedzialność za poleganie na wszelkich informacjach lub rekomendacjach podawanych w niniejszej witrynie, treściach, przez personel działu projektowania rozwiązań Digi-Key, a także za swoje działania w witrynie oraz przesyłane materiały. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę Digi-Key, jej wspólników, partnerów handlowych, dostawców, licencjodawców, licencjobiorców, podmioty afiliowane, pracowników, przedstawicieli, kierownictwo, zarząd, właścicieli, przedstawicieli oraz wszelkich zewnętrznych dostawców informacji, oprogramowania, treści i aplikacji usług sieci Web na potrzeby witryny i usług przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami (włączając w to między innymi odszkodowania z tytułu szkód bezpośrednich, ubocznych, szczególnych, wynikowych, karnych, moralnych i pośrednich), a także uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania, niewłaściwego korzystania lub braku możliwości korzystania z witryny, usług (włączając w to m.in. usługi komunikacyjne) lub treści, polegania użytkownika na informacjach lub rekomendacjach udzielanych przez pracowników działu projektowania rozwiązań firmy Digi-Key, jego przesyłanych materiałach (zgodnie z definicją w sekcji 9 poniżej) bądź jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków użytkowania.

7. Inne zabronione działania użytkownika. Zabrania się użytkownikowi naruszania zabezpieczeń oraz ingerowania w zasoby systemowe i konta związane z witryną. Używanie i rozpowszechnianie narzędzi służących do naruszania zabezpieczeń (np. zgadywanie haseł ręcznie lub za pomocą programów, korzystanie z narzędzi do łamania zabezpieczeń lub sondowania sieci) jest surowo wzbronione. Firma Digi-Key może monitorować korzystanie przez użytkownika z witryny, włączając w to między innymi usługi, w celu zapewnienia przestrzegania niniejszych warunków korzystania. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków korzystania firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do przeanalizowania działań użytkownika na własne potrzeby oraz przekazania szczegółowych informacji na temat dokonanych przez użytkownika naruszeń innym podmiotom według własnego uznania, w tym między innymi organom administracji publicznej, podmiotom świadczącym usługi detektywistyczne i innym użytkownikom witryny, w celu udzielenia im pomocy w przeciwdziałaniu incydentom związanym z bezpieczeństwem.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z witryny w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy lub prawa własności intelektualnej i inne prawa osób trzecich. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek działań powodujących lub mogących zdaniem firmy Digi-Key powodować nieuzasadnione lub niewspółmiernie duże obciążenie infrastruktury witryny, zakłócać bądź podejmować prób zakłócania prawidłowego funkcjonowania witryny lub przebiegu czynności wykonywanych w witrynie, ani też obchodzić nagłówków zakazujących indeksowania stron przez roboty bądź innych mechanizmów stosowanych przez firmę Digi-Key w celu blokowania lub ograniczania dostępu do witryny.

Firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z organami ścigania i realizacji wszelkich postanowień sądów nakazujących jej ujawnienie tożsamości dowolnej osoby naruszającej bezpieczeństwo witryny lub łamiącej postanowienia niniejszych warunków korzystania.

8. Korzystanie z usług komunikacyjnych i zarządzania projektami. Witryna może zawierać usługi biuletynów informacyjnych, obszary czatu, grupy dyskusyjne, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, platformę zarządzania projektami, narzędzia tworzenia i konfiguracji, kalendarze i/lub inne narzędzia komunikacyjne, których celem jest umożliwienie użytkownikowi komunikowania się ze wszystkimi użytkownikami lub grupą użytkowników (zwane dalej łącznie „usługami komunikacyjnymi”). Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług komunikacyjnych wyłącznie do publikowania, wysyłania oraz odbierania wiadomości i materiałów, które są stosowne i mają związek z daną usługą komunikacyjną. W szczególności użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z usług komunikacyjnych nie będzie:

 • zniesławiać, obrażać, napastować ani prześladować innych osób, grozić im ani naruszać w inny sposób ich praw (takich jak prawo do prywatności i prawo do ochrony wizerunku), a także podejmować działań podburzających do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec pojedynczych osób lub grup osób ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, sprawność fizyczną, wiek, wyznanie lub narodowość bądź uwłaczających pamięci ofiar zbrodni przeciwko ludzkości poprzez podważanie faktu zaistnienia takich zbrodni;
 • publikować, przesyłać, dystrybuować ani rozpowszechniać jakichkolwiek tematów, materiałów bądź informacji niestosownych, obelżywych, oszczerczych, obscenicznych, niemoralnych bądź niezgodnych z prawem;
 • przesyłać, wyświetlać ani udostępniać w inny sposób plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie, kody obiektowe, kody źródłowe, języki znaczników, biblioteki, schematy, specyfikacje, projekty, pliki projektowe płytek drukowanych, pliki produkcyjne płytek drukowanych, pliki Gerber, lub inne materiały naruszające prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do prywatności, prawa do ochrony wizerunku, zobowiązania do zachowania poufności lub inne prawa własności i własności intelektualnej innych osób;
 • przesyłać plików uszkodzonych ani plików zawierających wirusy, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie wymuszające okup bądź inne podobne programy mogące zakłócać lub przerywać działanie komputerów innych użytkowników w witrynie;
 • używać i przekazywać materiałów lub informacji, takich jak m.in. obrazy, oprogramowanie, kody obiektów, kody źródłowe, języki znaczników, biblioteki, schematy, specyfikacje, pliki projektowe płytek drukowanych, pliki produkcyjne płytek drukowanych, pliki Gerber lub fotografie, udostępniane za pośrednictwem witryny w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do prywatności, prawa do ochrony wizerunku, zobowiązania do zachowania poufności lub inne prawa własności lub własności intelektualnej innych osób;
 • reklamować ani oferować sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek towarów lub usług w celach związanych z działalnością gospodarczą, chyba że usługa komunikacyjna wyraźnie zezwala na takie wiadomości;
 • przeprowadzać ani przekazywać ankiet lub konkursów, organizować piramid finansowych ani rozsyłać listów systemem łańcuszkowym;
 • pobierać plików opublikowanych przez innego użytkownika usługi komunikacyjnej, które zgodnie z wiedzą lub uzasadnionymi podejrzeniami użytkownika nie mogą być rozpowszechniane zgodnie z prawem w taki sposób;
 • fałszować ani usuwać informacji o autorstwie, informacji prawnych lub innych uwag, oznaczeń dotyczących praw własności, etykiet określających pochodzenie lub źródło oprogramowania bądź innych materiałów zawartych w przesłanym pliku;
 • uniemożliwiać ani utrudniać innym użytkownikom korzystania z usług komunikacyjnych;
 • naruszać postanowień wszelkich kodeksów postępowania i innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do danej usługi komunikacyjnej;
 • przeszukiwać serwisu ani zbierać w inny sposób informacji na temat innych użytkowników bez ich zgody, włączając w to adresy poczty elektronicznej;
 • naruszać obowiązujących przepisów i praw;
 • tworzyć fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych użytkowników.

Firma Digi-Key nie ma obowiązku monitorowania usług komunikacyjnych. Mimo to, firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów publikowanych w ramach usług komunikacyjnych oraz ich usuwania według własnego uznania. Firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do witryny, usług i treści oraz niektórych lub wszystkich usług komunikacyjnych bez powiadomienia i podania przyczyny. Firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym czasie wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów lub procedur prawnych bądź wykonania poleceń organów administracji publicznej, a także do edytowania, odmowy publikacji i usuwania według własnego uznania wszelkich informacji lub materiałów (w całości lub w części). Przy udostępnianiu danych osobowych w ramach którejkolwiek z usług komunikacyjnych należy zachować ostrożność. Firma Digi-Key nie kontroluje i nie zatwierdza treści, wiadomości, ani informacji znajdujących się w usługach komunikacyjnych i nie ponosi zadanej odpowiedzialności w związku z usługami komunikacyjnymi oraz działaniami wynikającymi z korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek usług komunikacyjnych. Materiały przesyłane do usługi komunikacji mogą podlegać opublikowanym ograniczeniom dotyczącym wykorzystywania, zwielokrotniania i/lub rozpowszechniania, a użytkownik odpowiada za przestrzeganie powyższych ograniczeń w przypadku pobierania takich materiałów.

9. Informacje dostarczane przez użytkownika. Firma Digi-Key nie rości sobie praw własności do materiałów, takich jak np. teksty, obrazy, fotografie, oprogramowanie, kody obiektów, kody źródłowe, języki znaczników, biblioteki, schematy, specyfikacje, projekty, pliki projektowe płytek drukowanych, pliki produkcyjne płytek drukowanych, pliki Gerber lub innych materiałów, jakie użytkownik lub inni użytkownicy usług komunikacyjnych przekazują do firmy Digi-Key (włączając w to opinie i sugestie) lub publikują, wczytują, wprowadzają lub przekazują do witryny lub powiązanych z nią usług (zwanych łącznie „przekazywanymi informacjami”). Jednak poprzez opublikowanie, przesłanie, wprowadzenie lub podanie przekazywanych informacji, użytkownik udziela firmie Digi-Key, jej spółkom afiliowanym i licencjobiorcom (w tym między innymi wszelkim dostawcom witryn internetowych Digi-Key, Tech-Xchange, witryn projektów lub eewiki.net i usług wykorzystywanych w związku z tymi witrynami) wolnej od honorariów autorskich, nieodwołalnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ww. przekazywane materiały, włączając w to między innymi prawo do używania, kopiowania, dystrybuowania, przesyłania, publikowania, publicznego wykonywania, powielania, tłumaczenia, przeformatowywania, edytowania lub modyfikowania w inny sposób i wyświetlania takich materiałów oraz tworzenia na ich podstawie opracowań przy użyciu wszelkich nośników znanych obecnie i opracowanych w późniejszym czasie, w dowolny sposób, w całości lub w części bez żadnych ograniczeń i obowiązków wobec użytkownika, a także do publikowania imienia i nazwiska, podobizny, pseudonimu lub innego identyfikatora użytkownika w związku z jego przekazywanymi materiałami. Bez względu na powyższe postanowienia, firma Digi-Key nie będzie wykorzystywać projektów użytkownika przekazanych do witryn projektów w celach komercyjnych bez zgody użytkownika.

Przekazywane materiały mogą podlegać opublikowanym ograniczeniom dotyczącym wykorzystywania, zwielokrotniania, wyświetlania, adaptowania i/lub rozpowszechniania, a użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich tego typu ograniczeń. Jeżeli takie funkcje są dostępne w witrynie, użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za publikowanie wszelkich ograniczeń dotyczących użycia lub warunków licencji dotyczących przekazywanych przez niego materiałów, które nie mogą w żaden sposób być sprzeczne z niniejszymi warunkami korzystania ani ich ograniczać.

W zamian za użycie przekazywanych przez użytkownika materiałów na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, firma Digi-Key nie będzie wypłacać żadnego wynagrodzenia. Firma Digi-Key nie ma obowiązku publikowania ani wykorzystywania materiałów przekazywanych przez użytkownika i może je usuwać w dowolnym czasie według własnego uznania.

Publikując, przesyłając, wprowadzając, podając lub przekazując swoje materiały, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przekazywane materiały oraz ich użycie zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania nie narusza żadnych stosownych przepisów prawa oraz że posiada lub w inny sposób dysponuje wszelkimi prawami dotyczącymi przekazywanych materiałów, w tym między innymi wszelkimi prawami koniecznymi do podawania, publikowania, przesyłania, wprowadzania lub przekazywania materiałów oraz udzielania licencji w ramach niniejszych warunków korzystania, a ich użycie zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania nie skutkuje naruszeniem, przywłaszczeniem ani pogwałceniem jakichkolwiek praw osób i stron, włączając w to między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do projektów, prawa do prywatności, dobra osobiste oraz wszelkie prawa do własności intelektualnej.

Użytkownik ponadto oświadcza, gwarantuje i akceptuje, że:

 • wszelkie przekazywane materiały nie stanowią „artykułu obronnego” ani „usługi obronnej” w sensie zdefiniowanym przez międzynarodowe przepisy handlu bronią (zwane w dalszej części „przepisami ITAR”), kodeks CFR nr 22, części 120-130, wydawany przez Dyrekcję ds. Kontroli Handlu Bronią Departamentu Stanu USA (zwany w dalszej części „DDTC”), a także w inny sposób (i) nie podlegają przepisom ITAR, (ii) nie znajdują się na liście uzbrojenia (zgodnie z definicją w przepisach ITAR) oraz (iii) nie podlegają jurysdykcji DDTC;
 • jeśli ma to zastosowanie, użytkownik przekazał firmie Digi-Key prawidłowy i dokładny numer klasyfikacji eksportowej (zwany w dalszej części „numerem ECCN”) zgodnie z definicją w przepisach kontroli eksportu, kodeks CFR nr 15, części 730-774 oraz
 • wszelkie przekazywane materiały są poprawne i dokładne.

10. Procedura wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. Zgodnie z tytułem 17 par. 512 lit. c pkt. 2 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, powiadomienia dotyczące domniemanego naruszenia praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego przedstawiciela dostawcy usług. WSZELKIE ZAPYTANIA NIEZGODNE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

UWAGA: PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE POWIADAMIANIA NIŻEJ WYMIENIONYCH DOSTAWCÓW USŁUG O DOMNIEMANYCH NARUSZENIACH PRAW AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE INNE ZAPYTANIA, TAKIE JAK PROŚBY O POMOC TECHNICZNĄ, ZGŁOSZENIA NADUŻYĆ POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ DZIAŁAŃ PIRACKICH ZGŁOSZONE Z UŻYCIEM TEGO PROCESU POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Pisemne powiadomienie musi zostać przesłane do następującego wyznaczonego przedstawiciela:

Dostawcy usług: Digi-Key Corporation

Imię i nazwisko przedstawiciela wyznaczonego do otrzymywania powiadomień o domniemanych naruszeniach praw: Ross West

Pełny adres wyznaczonego przedstawiciela, na który należy przesyłać powiadomienia: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

Numer telefonu wyznaczonego przedstawiciela: 1-800-344-4539 lub 218-681-6674

Numer telefonu wyznaczonego przedstawiciela: 218-681-3380

Adres e-mail wyznaczonego przedstawiciela: copyrightclaims@digikey.com

Aby powiadomienie było skuteczne, musi zawierać następujące elementy:

 1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które jest przedmiotem domniemanego naruszenia (zwanego dalej „stroną skarżącą”);
 2. określenie dzieła chronionego prawem autorskim, które jest przedmiotem domniemanego naruszenia (a w przypadku powiadomienia dotyczącego kilku dzieł chronionych prawem autorskim znajdujących się w jednej witrynie – reprezentatywną listę tych dzieł);
 3. określenie materiału, który zdaniem strony skarżącej narusza prawa lub jest przedmiotem działań naruszających prawa, w związku z czym wymagane jest jego usunięcie lub zablokowanie dostępu do niego, a także informacje wystarczające w uzasadnionym zakresie dostawcy usług do zlokalizowania takiego materiału;
 4. informacje w uzasadnionym zakresie wystarczające dostawcy usług do skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz (jeśli jest dostępny) adres poczty elektronicznej, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą;
 5. oświadczenie zawierające wyrażone w dobrej wierze przekonanie strony skarżącej, że korzystanie z materiału w sposób będący przedmiotem skargi odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela bądź niezgodnie z prawem;
 6. oświadczenie potwierdzające, że informacje zawarte w powiadomieniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) że strona skarżąca jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które jest przedmiotem domniemanego naruszenia.

Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia zawierającego informacje wskazane powyżej w punktach od 1 do 6:

 1. dostawca usług usunie materiały powodujące domniemane naruszenie praw lub zablokuje dostęp do nich;
 2. dostawca usług przekaże pisemne powiadomienie podmiotowi dokonującemu domniemanego naruszenia (zwanemu dalej „subskrybentem”);
 3. dostawca usług podejmie uzasadnione działania mające na celu niezwłoczne powiadomienie subskrybenta o usunięciu materiału lub zablokowaniu dostępu do niego.

Odpowiedź strony przeciwnej:

Aby odpowiedź strony przeciwnej była skuteczna, musi ona zostać przekazana na piśmie wyznaczonemu przedstawicielowi dostawcy usług oraz musi zasadniczo zawierać następujące elementy:

 1. fizyczny lub elektroniczny podpis subskrybenta;
 2. określenie materiału, który został usunięty lub dostęp do którego został zablokowany, oraz miejsca, w którym materiał był widoczny przed usunięciem lub zablokowaniem dostępu;
 3. oświadczenie zawierające wyrażone w dobrej wierze (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) przekonanie subskrybenta, że materiał został usunięty lub zablokowany na skutek pomyłki lub błędnego wskazania materiału przeznaczonego do usunięcia lub zablokowania;
 4. nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu subskrybenta oraz oświadczenie, że subskrybent uznaje właściwość Sądu Federalnego dla dystryktu, w którym znajduje się jego siedziba lub miejsce zamieszkania, a jeśli siedziba lub miejsce zamieszkania subskrybenta znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi – dla dowolnego okręgu, w którym może znajdować się dostawca usług, oraz że subskrybent będzie odbierać pisma procesowe od osoby, która przesłała powiadomienie, lub od przedstawiciela takiej osoby.

Po otrzymaniu odpowiedzi strony przeciwnej zawierającej informacje wskazane powyżej w punktach od 1 do 4:

 1. dostawca usług niezwłocznie przekaże stronie skarżącej kopię odpowiedzi strony przeciwnej;
 2. dostawca usług poinformuje stronę skarżącą, że ponownie opublikuje usunięty materiał lub odblokuje dostęp do niego w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych;
 3. dostawca usług ponownie opublikuje usunięty materiał lub odblokuje dostęp do niego w terminie od 10 (dziesięciu) do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu otrzymania odpowiedzi strony przeciwnej, jeśli wyznaczony przedstawiciel dostawcy usług nie otrzyma od strony skarżącej informacji o złożeniu wniosku o wydanie zakazu sądowego uniemożliwiającego subskrybentowi naruszanie praw w związku z materiałem znajdującym się w sieci lub systemie dostawcy usług.

11. Poufność. Zabrania się użytkownikowi ujawniania informacji poufnych firmy Digi-Key przez okres, gdy zachowują one charakter poufny. W rozumieniu niniejszych warunków korzystania określenie „informacje poufne Digi-Key” oznacza wszelkie informacje niepubliczne ujawniane przez firmę Digi-Key za pośrednictwem aplikacji usług sieci Web, witryny lub oprogramowania, które zostały oznaczone jako poufne bądź które z uwagi na charakter lub okoliczności ujawnienia należy w uzasadnionym zakresie uznać za poufne. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych firmy Digi-Key oraz nie umożliwiać ich wykorzystywania poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie. Informacje poufne firmy Digi-Key obejmują m.in. informacje niepubliczne dotyczące sprzedaży, marż, technologii, klientów, planów biznesowych, działań promocyjnych i marketingowych, finansów oraz innych spraw gospodarczych firmy Digi-Key i jej partnerów handlowych (w tym wszelkie informacje dotyczące testów wersji beta lub produktów w wersji beta otrzymywanych przez użytkownika w związku z udziałem w takich testach), a także informacje osób trzecich, które firma Digi-Key ma obowiązek traktować jako poufne. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszej sekcji użytkownik nie ma obowiązku zachowania poufności wobec firmy Digi-Key zgodnie z niniejszą sekcją w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, które są lub staną się powszechnie dostępne bez naruszenia postanowień niniejszych warunków korzystania, były zgodnie z dostępną dokumentacją znane legalnie użytkownikowi w momencie ich otrzymania od firmy Digi-Key, zostały otrzymane od strony trzeciej, która nie uzyskała ani nie ujawniła ich w sposób bezprawny lub na skutek czynu zabronionego, bądź zostały zgodnie z dostępną dokumentacją opracowane samodzielnie przez użytkownika bez użycia i wykorzystania informacji poufnych firmy Digi-Key w jakikolwiek sposób.

12. Obowiązujące przepisy, rozstrzyganie sporów. Do niniejszych warunków korzystania stosują się przepisy stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach (stanu Minnesota lub innej jednostki administracyjnej, które spowodowałyby zastosowanie przepisów innych niż te stanu Minnesota). Ponadto do warunków korzystania nie mają zastosowania przepisy konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r., konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów i amerykańskiej ustawy UCITA oraz przepisy wdrażające postanowienia powyższych aktów w różnych systemach prawnych wraz z późniejszymi zmianami. Wszelkie konflikty lub roszczenia wynikające z niniejszych warunków korzystania lub użycia witryny, usługi lub treści (zwane w dalszej części „sporami”) będą rozstrzygane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (AAA) zgodnie z jego zasadami arbitrażu handlowego, a zatem UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZRZEKA SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZELKICH PRAW, KTÓRE MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ DO ROZPRAWY PRZED SĄDEM W JAKICHKOLWIEK POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, ROSZCZEŃ ORAZ ROSZCZEŃ WZAJEMNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim przed jednym arbitrem, który podejmie według własnego uznania decyzję co do możliwości rozstrzygnięcia danego sporu w drodze arbitrażu. Siedzibą lub miejscem arbitrażu będzie Minneapolis, Minnesota. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo postępowanie arbitrażowe wynikające z niniejszych warunków korzystania nie może być łączone z postępowaniem arbitrażowym prowadzonym z udziałem jakichkolwiek innych osób, które podlega niniejszym warunkom korzystania, czy to w drodze postępowania grupowego czy też na innych zasadach. Wyrok potwierdzający decyzję arbitra może zostać wydany przez dowolny sąd stanowy lub federalny na terenie stanu Minnesota lub poza nim. Bez względu na powyższe postanowienia oraz niezależnie od wszelkich pozostałych środków przysługujących firmie Digi-Key, może ona złożyć w dowolnym właściwym sądzie stanowym, federalnym lub krajowym wniosek o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu bądź o inne świadczenie w związku z (a) faktycznym lub domniemanym naruszeniem lub przywłaszczeniem praw własności intelektualnej lub innych praw własności firmy Digi-Key bądź dowolnej strony trzeciej, lub też (b) jakimkolwiek naruszeniem postanowień dotyczących poufności, zawartych w sekcji 11 niniejszych warunków korzystania bez naruszenia wymogów arbitrażu określonych w sekcji 12. W zakresie wszelkich powyższych nakazów, zakazów i innych świadczeń użytkownik poddaje się jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w stanie Minnesota. Użytkownik uznaje również, że prawa firmy Digi-Key do jej własności intelektualnej mają charakter szczególny, wyjątkowy i nadzwyczajny, w związku z czym bezprawne wykorzystywanie, ujawnianie lub utrata tejże własności intelektualnej może spowodować szkody o trudnej do oszacowania wartości, których mogą nie zrekompensować w należyty sposób odszkodowania pieniężne.

13. Postanowienia ogólne. Dodatkowe warunki, które mogą zostać przedstawione użytkownikowi w witrynie w związku z dodatkowymi treściami lub w ramach dodatkowych usług, dotyczą konkretnych treści lub usług będących przedmiotem tychże warunków, a w przypadku sprzeczności między ww. warunkami i niniejszymi warunkami korzystania, znaczenie rozstrzygające mają niniejsze warunki korzystania. Niniejsze warunki korzystania stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do ich przedmiotu. Odstąpienie przez firmę Digi-Key od dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek naruszenia warunków zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uznawane za zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania zostanie uznane przez sąd właściwy lub arbitra rozstrzygającego spór za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia warunków korzystania, które zachowają moc prawną. Ponadto powyższy sąd lub arbiter będzie w miarę możliwości upoważniony do skorygowania każdego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia w sposób, który jak najściślej odzwierciedla zamiary stron wyrażone przez pierwotne brzmienie takiego postanowienia, a jednocześnie pozwala nadać temu postanowieniu ważność i wykonalność. Prawa, obowiązki, uzgodnienia i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać scedowane ani przeniesione przez użytkownika w wyniku działania prawa, w wyniku fuzji lub w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Digi-Key. Niniejsze warunki korzystania i ich postanowienia dotyczące m.in. witryny, usług i treści nie powodują powstania spółki joint venture, partnerstwa, stosunku pracy ani stosunku przedstawicielstwa pomiędzy użytkownikiem i firmą Digi-Key lub jej dostawcami. Zobowiązania, prawa, warunki i postanowienia niniejszego dokumentu pozostają wiążące i zachowują moc prawną wyłącznie w odniesieniu do stron umowy oraz ich dozwolonych następców i cesjonariuszy.

14. Zmiany warunków korzystania. Firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach korzystania bez powiadomienia. Zmiany takie mogą dotyczyć m.in. ewentualnych opłat związanych z dostępem do witryny lub jakiejkolwiek jej części i korzystaniem z witryny lub jakiejkolwiek jej części, w tym również witryny internetowej TechXchange, stron projektów lub witryny internetowej eewiki.net. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi warunkami korzystania przed uzyskaniem dostępu do witryny, odwiedzeniem lub przeglądaniem witryny, korzystaniem z niej, podjęciem interakcji lub prób interakcji z jakąkolwiek częścią witryny lub jakimkolwiek oprogramowaniem, programem lub usługami znajdującymi się w witrynie, a dalsze korzystanie przez użytkownika z witryny, usług lub treści po zmianie niniejszych warunków korzystania jest równoznaczne z zaakceptowaniem bieżącej wersji warunków korzystania. W przypadku zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków korzystania, data ostatniej modyfikacji zostanie odpowiednio zaktualizowana. W ramach procesu rejestracji użytkownika umożliwiającego korzystanie z określonych funkcji witryny, użytkownik wybiera domyślnie opcję otrzymywania pocztą elektroniczną powiadomień o zmianach niniejszych warunków korzystania i/lub innych regulaminów firmy Digi-Key przesyłanych przez nią według jej własnego uznania. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powyższych powiadomień poprzez wyłączenie tej opcji domyślnej. Bez względu na mówiące inaczej postanowienia niniejszych warunków korzystania, firma Digi-Key może wprowadzać według własnego uznania zmiany tychże warunków korzystania, które są wiążące dla użytkownika i firmy Digi-Key.

Wersja obowiązująca.
W przypadku wystąpienia rozbieżności między wersją w języku angielskim a jakąkolwiek inną wersją językową niniejszych warunków korzystania, znaczenie rozstrzygające będzie miała wersja w języku angielskim.

© 2022, Digi-Key Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PYTANIA I DODATKOWE INFORMACJE. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych warunków zamawiania oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres international.customer.service@digikey.com.

II. Warunki zamawiania

Niniejsze warunki zamawiania dotyczą wszelkich zamówień złożonych w firmie Digi-Key, włączając w to zamówienia produktów Chip Outpost, a także za pośrednictwem jakichkolwiek sklepów internetowych, które mogą być oznaczone nazwami innych podmiotów i osadzone w witrynach internetowych tych podmiotów. Wszelkie zmiany wprowadzane jednostronnie przez nabywcę w dodatkowych dokumentach uznaje się niniejszym za nieważne. Zamówienia złożone na formularzach odbiegających od niniejszych warunków zamawiania mogą zostać przyjęte, jednakże wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych warunkach zamawiania.

1. Weryfikacja i przyjęcie zamówienia. Po złożeniu zamówienia przez użytkownika, możemy dokonywać weryfikacji metody płatności, adresu do wysyłki i/lub numeru identyfikacyjnego ewentualnego zwolnienia podatkowego, zanim zamówienie zostanie zrealizowane. Użytkownik akceptuje, że zamówienie stanowi ofertę zakupu produktów wyszczególnionych w zamówieniu, zgodnie z niniejszymi warunkami zamawiania. Digi-Key może według własnego uznania przyjąć zamówienie od użytkownika poprzez przetworzenie płatności i wysłanie produktu lub bądź odmówić przyjęcia takiego zamówienia lub jego części z dowolnej przyczyny. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, firma Digi-Key podejmie próbę powiadomienia o tym użytkownika przy użyciu adresu poczty elektronicznej lub innych danych kontaktowych podanych przez użytkownika w zamówieniu. Daty dostawy i/lub wysyłki podawane w związku z poszczególnymi zamówieniami mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowią nieprzekraczalnych ani gwarantowanych terminów dostawy. Dla jasności, termin „produkty” obejmuje zarówno produkty, jak i usługi oferowane za pośrednictwem programu platformy handlowej firmy Digi-Key.

2. Ograniczenia ilościowe. Firma Digi-Key może ograniczać lub zerować ilości dostępne do zakupu w ramach jakiegokolwiek zamówienia i na jakiejkolwiek podstawie, a także zmieniać dostępność lub czas trwania ofert specjalnych w dowolnym czasie. Firma Digi-Key ma prawo odrzucić dowolne zamówienie lub jakąkolwiek jego część.

3. Komunikacja elektroniczna. Podczas składania zamówienia za pośrednictwem witryny, użytkownik musi podać prawidłowy adres e-mail, który może być wykorzystywany do komunikowania się z nim w związku ze statusem zamówienia, do informowania o wysyłce wcześniej zamówionych produktów oraz do przekazywania wszelkich innych powiadomień i komunikatów dotyczących zamówienia. Użytkownik akceptuje, że firma Digi-Key nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika oraz informacje nie otrzymane przez użytkownika w wyniku niepodania lub nieutrzymania prawidłowego adresu e-mail, a także w wyniku awarii systemu poczty elektronicznej i filtrów antyspamowych użytkownika, a także innych przeszkód uniemożliwiających otrzymanie przez użytkownika naszych komunikatów.

4. Informacje walutowe. Niniejsza witryna internetowa została opracowana specjalnie na rynek Polski i obsługuje płatności w euro (EUR), złotych (PLN) lub w dolarach amerykańskich (USD). W przypadku zamówień kierowanych do lokalizacji innych niż Polska, należy użyć witryny internetowej Digi-Key obsługującej walutę amerykańską, www.digikey.com, lub lub witryny internetowej odpowiedniego kraju lub regionu.. Podczas składania zamówień telefonicznie należy poinformować przedstawiciela handlowego Digi-Key o preferowanej walucie.

5. Informacje o produktach i cenie. Firma Digi-Key dokłada wszelkich starań, by udzielać aktualnych i dokładnych informacji na temat produktów i cen, jednak nie gwarantuje aktualności ani dokładności podawanych informacji. Ponadto firma Digi-Key polega na pierwotnych wytwórcach produktów i ich autoryzowanych odsprzedawcach w zakresie dostarczania wszelkich ostrzeżeń dotyczących użytkowania produktów i/lub substancji chemicznych, które mogą znajdować się w produktach, w tym między innymi ostrzeżeń dotyczących bezpiecznych poziomów dziennej ekspozycji („safe harbor”) określonych w kalifornijskiej ustawie o bezpieczeństwie wody pitnej i kontroli toksycznych substancji (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act, znanej również jako Proposition 65). Informacje na temat produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Digi-Key zamówienia od użytkownika. W przypadku stwierdzenia przez firmę Digi-Key istotnych błędów w opisie produktu lub informacjach o jego dostępności, które to błędy mogą mieć wpływ na niezrealizowane zamówienie użytkownika, bądź też błędów w cenie, firma Digi-Key przekaże użytkownikowi skorygowaną wersję, a użytkownik będzie mógł zaakceptować taką skorygowaną wersję lub anulować zamówienie. Jeśli użytkownik podejmie decyzję o anulowaniu zamówienia już po obciążeniu jego karty kredytowej z tytułu zakupu, firma Digi-Key dokona uznania kwoty tego obciążenia na rachunku karty kredytowej użytkownika. Ceny w niniejszej witrynie internetowej podano w EUR, PLN lub USD. Firma Digi-Key nie ponosi odpowiedzialności w związku z błędami ceny, pisowni i jakimikolwiek innymi błędami w swoich ofertach oraz zastrzega sobie prawo anulowania zamówień wynikłych z tego typu błędów.

6. Płatność. Firma Digi-Key oferuje następujące metody płatności dla klientów używających euro i PLN: MasterCard, VISA, American Express, PayPal, oraz płatność z góry przelewem, a także otwarte konto kredytowe dla kwalifikujących się instytucji i firm. Płatności muszą być dokonywane w walucie, w której zostało złożone zamówienie. W przypadku klientów dokonujących płatności w dolarach (USD), oferujemy następujące metody płatności: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, płatność z góry przelewem, czeki bankierskie w USD, a także otwarte konto kredytowe dla kwalifikujących się instytucji i firm. Nie przyjmujemy czeków, ani czeków potwierdzonych wystawionych przez osoby fizyczne. Płatności przekazem pieniężnym mogą skutkować znacznymi opóźnieniami. Korzystanie z gwarancji finansowych wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Dział Księgowy Digi-Key.

Wniosek o założenie konta. Aby założyć otwarte konto kredytowe, należy złożyć wniosek o założenie konta. Należy zarezerwować wystarczającą ilość czasu na rozpatrzenie wniosku. Aby uniknąć opóźnień w dostawie pierwszego zamówienia, można wybrać alternatywną metodę płatności.

7. Zachowanie tytułu.

Firma nasza zachowuje własność dostarczonych towarów (towarów zastrzeżonych) do czasu opłacenia w pełni wszystkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to również wszystkich przyszłych zamówień i zamówień zakupu, nawet jeżeli nie zostały one konkretnie wskazane.

Do czasu przeniesienia własności na klienta, jest on obowiązany traktować towary zastrzeżone z należytą dbałością i zabezpieczyć je na własny koszt przed utratą pierwotnej wartości w wyniku uszkodzenia ogniem lub wodą, a także chronić kradzieżą.

8. Opłaty za wysyłkę.

Wysyłka produktów z magazynu firmy Digi-Key. Aby sprawdzić, czy zakupy kwalifikują się do bezpłatnej wysyłki, należy kliknąć tutaj. Jeżeli wielkość zakupów nie kwalifikuje ich do bezpłatnej wysyłki, opłaty za przesyłkę są uiszczane z góry i dodawane do faktury. Dostępne metody wysyłki uzależnione są od państwa docelowego. W przypadku przesyłek ponadgabarytowych (pod względem masy lub wymiarów) mogą być wymagane dodatkowe opłaty. Firma Digi-Key poinformuje użytkownika o takiej sytuacji przed wysyłką.

 • Przesyłki dostarczane przez UPS: w przypadku przesyłek firmowych, po podaniu Digi-Key prawidłowego numeru VAT, Digi-Key dokona importu przesyłek do Kolonii w Niemczech (DPP), a następnie przekaże przesyłki (CTP) do lokalizacji docelowej, zgodnie z przepisami o dostawach wewnątrzwspólnotowych, określonych artykułem 138 (1) dyrektywy Rady 2006/112/WE. W przypadku wszelkich innych wysyłek realizowanych w euro (EUR) i złotych polskich (PLN) bez podania zweryfikowanego numeru VAT oraz w przypadku podmiotów nie będących firmami, dostawa zostanie zrealizowana na zasadach DDP (dostarczone, cło opłacone, zgodnie z INCOTERMS 2020) do lokalizacji użytkownika.
 • Wysyłka za pośrednictwem wszystkich innych kurierów odbywa się na zasadach CPT (przewoźne opłacone do, zgodnie z INCOTERMS 2020)
 • Wysyłki fakturowane na konto kuriera: FCA (franco przewoźnik, zgodnie z INCOTERMS 2020)

Wysyłka produktów bezpośrednio od dostawców. Jeżeli w witrynie nie określono inaczej, (1) koszty wysyłki zostaną pokryte przez klienta (CPT wg INCOTERMS 2020), (2) koszty wysyłki lub frachtu z magazynu dostawcy są opłacane z góry i dodawane do faktury, (3) za wszystkie obowiązujące zezwolenia importowe, cła, taryfy, podatki i opłaty za pośrednictwo odpowiada użytkownik. 

9. Opłaty manipulacyjne. Nie obowiązują dolne limity wielkości zamówienia ani opłaty manipulacyjne.

10. Podatki.

Wysyłka produktów z magazynu firmy Digi-Key. 

Podane ceny nie zawierają podatków federalnych, stanowych ani lokalnych, a także żadnych innych podatków nakładanych przez władze państwowe, w tym między innymi podatków od sprzedaży, korzystania, akcyz, VAT i tym podobnych podatków. W przypadku przesyłek firmowych dostarczanych przez firmę UPS, po podaniu Digi-Key prawidłowego numeru VAT, Digi-Key dokona importu przesyłek zgodnie z zasadami CPC4200. Każdy klient prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie rozliczy podatek VAT obowiązujący w danym kraju. W przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, firm dla których Digi-Key nie dysponuje zweryfikowanym numerem VAT oraz wysyłek innych niż za pośrednictwem UPS, podatek VAT będzie należny w momencie dostawy. 

Wysyłka produktów bezpośrednio od dostawców. Podane ceny nie zawierają podatków federalnych, stanowych ani lokalnych, a także żadnych innych podatków nakładanych przez władze państwowe, w tym między innymi podatków od sprzedaży, korzystania, akcyz, VAT i tym podobnych podatków. Wszystkie obowiązujące podatki VAT, taksy, cła i opłaty za pośrednictwo będą należne w momencie dostawy.

11. Opóźnienia płatności. Użytkownik ma obowiązek zapłacić firmie Digi-Key wszelkie koszty poniesione przez nią w związku z dochodzeniem zaległych płatności należnych od użytkownika, włączając w to wszelkie koszty sądowe, koszty windykacji oraz honoraria prawników.

12. Brak w magazynie. Jeśli zamawiany produkt jest niedostępny w magazynie w momencie składania zamówienia, użytkownik może skorzystać z opcji dostawy przy kolejnej wysyłce. Jeżeli w witrynie nie określono inaczej, każda wysyłka wiąże się z dodatkowymi opłatami. Na wniosek użytkownika zaległe zamówienia zostaną wstrzymane. Postanowienia paragrafu 12 nie dotyczą produktów oznaczonych jako produkty Chip Outpost (patrz informacje o produktach Chip Outpost w poniższych paragrafach 16 i 18).

13. Zgodność z przepisami dotyczącymi eksportu. Firma Digi-Key przyjmuje zamówienia zarówno ze Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów zależnych, jak i z zagranicy. Niektóre produkty mogą być niedostępne do wysyłki poza teren Stanów Zjednoczonych. Wszelkie zamówienia pochodzące z zagranicy lub przewidujące dostawę za granicę podlegają obowiązującym w Stanach Zjednoczonych przepisom, ograniczeniom i rozporządzeniom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, ograniczeń i zarządzeń dotyczących kontroli eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub wydawanych przez organy administracyjne innych państw, w tym między innymi przepisów administracji eksportowej zarządzanych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, przepisów o handlu zagranicznym zarządzanych przez Biuro Spisu Ludności, Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz sankcji i przepisów wydawanych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych. Użytkownik nie będzie bezpośrednio ani pośrednio sprzedawać, eksportować, przekazywać, przeładowywać, cedować, używać ani usuwać produktów w sposób mogący skutkować niezgodnością ze stosownymi przepisami, ograniczeniami i zarządzeniami dotyczącymi kontroli eksportu obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i wydawanymi przez organy administracji innych państw. Użytkownik odpowiada za uzyskanie wszelkich zezwoleń lub innych pozwoleń urzędowych, które mogą być niezbędne w związku z eksportem, reeksportem lub importem produktów, między innymi wszelkich wymaganych zezwoleń lub odpowiednich zwolnień z zezwoleń koniecznych do bezpośredniego lub pośredniego eksportu, reeksportu lub importu produktów do dowolnego kraju, osoby, korporacji, organizacji lub podmiotu, dla którego taki eksport, reeksport lub import jest ograniczony lub zabroniony zgodnie z obowiązującymi amerykańskimi przepisami kontroli eksportu lub ustawowymi i wykonawczymi przepisami o sankcjach (między innymi wszelkimi sankcjami lub embargami zarządzanymi przez ONZ, Departament Stanu USA, Departament Skarbu USA, Departament Handlu USA, Unię Europejską lub inny właściwy organ rządowy). Wspomniane pozycje podlegają regulacjom Rządu Stanów Zjednoczonych i zostały zatwierdzone do eksportu jedynie do kraju ostatecznego przeznaczenia, do użytku przez odbiorcę końcowego lub użytkowników końcowych określonych w niniejszym dokumencie. Pozycje te, zarówno w ich oryginalnej formie jak i po włączeniu do innych produktów, nie mogą być odsprzedawane ani w żaden inny sposób przekazywane do innego kraju lub innej osoby niż autoryzowany odbiorca końcowy lub autoryzowani użytkownicy końcowi, bez uprzedniej zgody Rządu Stanów Zjednoczonych lub spełniania innych odpowiednich wymagań określonych w prawodawstwie Stanów Zjednoczonych.

14. Uszkodzenia w transporcie. W przypadku otrzymania towarów, które uległy uszkodzeniu podczas transportu, należy zachować w niezmienionym stanie kartonowe opakowanie transportowe, materiały opakowaniowe i elementy. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta spółki Digi-Key w celu złożenia reklamacji.

15. Polityka zwrotów. W większości przypadków firma Digi-Key przyjmuje zwroty towarów z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym paragrafie 15 i dokonuje wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy, zależnie od decyzji użytkownika. Towary i produkty zakupione od stron trzecich, a nie bezpośrednio od firmy Digi-Key, nie podlegają zwrotowi, refundacji ani wymianie.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procedury zwrotu towarów należy przestrzegać następujących zasad:

 • Przed zwróceniem jakiegokolwiek produktu należy uzyskać tutaj numer autoryzacji zwrotu towaru („RMA”).
 • Wszelkich zwrotów niezwiązanych z gwarancjami producentów należy dokonywać w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty faktury. Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu oraz w stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż i należy doń dołączyć numer pierwotnej faktury oraz krótkie uzasadnienie zwrotu.
 • Niektóre produkty wysyłane bezpośrednio od dostawców muszą zostać zwrócone do dostawcy po uzyskaniu numeru RMA od firmy Digi-Key. Formularz autoryzacji zwrotu materiału
 • Po uzyskaniu numeru RMA użytkownik zostanie poinstruowany, gdzie zwrócić produkt.
 • Wszystkie urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne („ESD”) zwrócone firmie Digi-Key mogą zostać poddane kontroli z zastosowaniem instrukcji roboczych w zakresie wyładowań elektrostatycznych firmy Digi-Key i najnowszej wersji normy ANSI/ESD S20.20 opublikowanej przez instytut ANSI (American National Standard Institute) i stowarzyszenie EOS/ESD Association, Inc. Produkty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne, w przypadku których nie zachowano odpowiednich wymogów powyższej normy, nie są objęte zwrotem pieniędzy.
 • Opłaty za przesyłkę zwrotną należy opłacić z góry lub odjąć od kredytu faktury, zgodnie z procedurą online RMA. 
 • W przypadku zwrotu produktów wyłącznie z powodu błędu popełnionego przez klienta, może zostać naliczona opłata za zwrot.
 • Produkty zamawiane przez Digi-Key u producenta specjalnie dla użytkownika mogą nie podlegać anulowaniu/zwrotowi.
 • Zwrotowi nie podlegają części oznaczone w momencie wyceny lub sprzedaży jako niepodlegające anulowaniu/zwrotowi, w tym produkty oznaczone jako Chip Outpost, za wyjątkiem ograniczonej gwarancji Chip Outpost (patrz paragraf 18 poniżej).
 • Zwroty związane z gwarancjami producentów podlegają stosownym warunkom gwarancji określonym przez producenta oraz stosownym warunkom polityki producenta w zakresie zwrotów produktów (np. niektóre produkty mogą wymagać zwrotu bezpośrednio do producenta). W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta.

Zwracając dowolny produkt firmie Digi-Key lub dostawcy (zależnie od sytuacji), użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zwrócony produkt został zakupiony za pośrednictwem witryny Digi-Key, nie jest towarem podrabianym ani pod innym względem niespełniającym wymagań. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkty podrobione nie podlegają zwrotowi, refundacji ani wymianie, a firma Digi-Key nie przyjmuje jakichkolwiek produktów podrobionych. Ponadto użytkownik uznaje, że firma Digi-Key lub dostawca (zależnie od sytuacji) może zbadać każdy zwracany produkt w celu ustalenia, czy nie jest on towarem podrabianym lub niespełniającym wymagań oraz nie narusza w inny sposób niniejszych warunków zamówienia. W przypadku, gdy firma Digi-Key lub dostawca podejrzewa lub stwierdzi, według własnego uznania, że jakiekolwiek zwrócone produkty, na przykład jakiekolwiek elementy elektroniczne, zespoły, materiały oraz urządzenia w nich zawarte, są podrobione, nie spełniają wymagań lub w inny sposób naruszają niniejsze warunki zamawiania, firma Digi-Key lub dostawca może: (i) zgłosić taki problem dowolnej odpowiedniej agencji rządowej lub urzędowi kontroli, lub innej stosownej stronie trzeciej; (ii) poddać kwarantannie taki produkt w celu przeprowadzenia dalszych testów lub innych analiz bez zapewnienia produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy do czasu ustalenia, czy produkt jest zgodny z niniejszymi warunkami zamawiania; (iii) jeśli okaże się, że taki produkt jest podrobiony, poddać go kwarantannie przez okres pięciu (5) lat lub dłużej, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, a po upływie odpowiedniego okresu kwarantanny, nieodwracalnie zmodyfikować taki produkt, aby uczynić go, wraz z jego elementami wewnętrznymi fizycznie niezdatnym do użytku; oraz (iv) podjąć inne działania, które mogą być wymagane lub dozwolone na mocy obowiązującego prawa oraz zasad unikania podróbek obowiązujących w firmie Digi-Key. W przypadku wysłania firmie Digi-Key jakiegokolwiek podrobionego produktu, odpowiedzialność za wszelkie koszty, wydatki i powiązane szkody będzie ponosić użytkownik. Użytkownik zgadza się także zwolnić firmę Digi-Key z wszelkich roszczeń i odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z takimi produktami podrobionymi, w tym z opłat i kosztów obsługi prawnej.

16. Produkty Chip Outpost. Kategoria produktów Chip Outpost obejmuje wyroby z nadwyżek magazynowych. Produkty Chip Outpost obejmują między innymi elementy elektroniczne z nadwyżek magazynowych dostarczane bezpośrednio przez dostawcę lub w ramach zatwierdzonych przez niego zwrotów od koncesjonowanych dystrybutorów. Zdaniem firmy Digi-Key produkty Chip Outpost są wyrobami wysokiej jakości, jednakże mogą w nich występować pewne niedoskonałości, w tym między innymi przestarzałe kody dat, a także mogą to być wyroby wycofane przez producenta z produkcji i/lub obrotu. Produkty Chip Outpost są dostępne w ograniczonych ilościach i nie mogą być zamawiane w przypadku braku w magazynie. PRODUKTY CHIP OUTPOST NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI PRODUCENTÓW. WSZYSTKIE TRANSAKCJE SPRZEDAŻY TAKICH PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER OSTATECZNY. Nabywając produkt oznaczony jako Chip Outpost, użytkownik uznaje, że firma Digi-Key uzyskała powyższy produkt bez możliwości anulowania zamówienia i dokonania zwrotu, w związku z czym przy zakupie takiego produktu oznaczonego jako Chip Outpost, użytkownik nie ma możliwości anulowania zamówienia lub dokonania zwrotu z zastrzeżeniem ograniczonej gwarancji Chip Outpost (patrz paragraf 18 poniżej).

17. Oświadczenia nabywcy dotyczące przydatności handlowej i zdatności produktu do konkretnego użytku. Firma Digi-Key jest dystrybutorem produktów wytwarzanych przez producentów zewnętrznych. Firma Digi-Key nie przeprowadza jakichkolwiek testów produktów pod kątem zgodności ze specyfikacjami producenta, a także nie składa żadnych oświadczeń w kwestii przydatności handlowej ani zdatności produktów do konkretnego użytku, bez względu na to, czy jest poinformowana o tym użytku, czy też nie. Nabywca oświadcza i gwarantuje firmie Digi-Key, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy produkty są zdatne do handlu i konkretnego docelowego użycia przez nabywcę. Nabywca oświadcza i gwarantuje, że samodzielnie określi przydatność handlową oraz zdatność produktu do konkretnego użycia w dowolnym urządzeniu lub zastosowaniu, włączając w to bez jakichkolwiek ograniczeń i tylko tytułem przykładu między innymi urządzenia i zastosowania dotyczące zabezpieczenia życia, podtrzymywania funkcji życiowych, aparaturę chirurgiczną, implanty przeznaczone dla ludzi, instalacje jądrowe, zastosowania w statkach powietrznych, a także do jakichkolwiek innych zastosowań, w przypadku których awaria jednego elementu może doprowadzić do sytuacji stwarzającej ryzyko wystąpienia szkód materialnych, obrażeń ciała osób lub śmierci. Ponadto użytkownik przyjmuje, że firma Digi-Key nie znajduje się na liście dostawców kwalifikowanych (QML) i nie sprzedaje komponentów znajdujących się w wykazie produktów kwalifikowanych (QPL) z przeznaczeniem do zastosowań wojskowych. Wszelkie odniesienia do wykazu QPL bądź specyfikacji wojskowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Firma Digi-Key prowadzi sprzedaż takich produktów wyłącznie do celów niewojskowych. Użytkownik akceptuje, że wszystkie tego typu zakupy przeznaczone są do zastosowań komercyjnych i innych, które nie wymagają komponentów z wykazu produktów kwalifikowanych (QPL). BEZ OGRANICZEŃ DLA OBOWIĄZKÓW OCHRONY PRZED ROSZCZENIAMI OKREŚLONEGO W PARAGRAFIE 18, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZABEZPIECZAĆ I CHRONIĆ FIRMĘ DIGI-KEY ORAZ PRODUCENTA PRODUKTÓW PRZED WSZELKIMI ODSZKODOWANIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z FAKTYCZNYMI LUB POTENCJALNYMI PROCESAMI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE NA SKUTEK KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DO NIEDOZWOLONYCH ZASTOSOWAŃ.

18. Gwarancja na produkt, nota prawna, ograniczenia odpowiedzialności.

a) Ogólna ograniczona gwarancja na produkt.JEŻELI W PARAGRAFIE 18 NIE OKREŚLONO INACZEJ, WSZYSTKIE PRODUKTY SĄ SPRZEDAWANE W OKREŚLONEJ POSTACI, W OKREŚLONYM MIEJSCU ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. Firma Digi-Key zobowiązuje się w momencie sprzedaży przenieść na użytkownika wszelkie gwarancje udzielone jej przez producentów w odniesieniu do produktów sprzedawanych użytkownikowi, w zakresie, w jakim gwarancje takie są przenoszalne. KOPIE POWYŻSZYCH GWARANCJI PRODUCENTÓW MOŻNA UZYSKAĆ PRZED DOKONANIEM ZAKUPU PRODUKTÓW PRZEZ SKONTAKTOWANIE SIĘ Z FIRMĄ DIGI-KEY. PRODUKTY CHIP OUTPOST NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI PRODUCENTÓW. W PRZYPADKU PRODUKTÓW NABYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY CHIP OUTPOST OBOWIĄZUJE ODDZIELNA OGRANICZONA GWARANCJA CHIP OUTPOST OKREŚLONA W PARAGRAFIE 18. OKREŚLONE SPECJALNIE W REKLAMACH PRODUKTY DOSTĘPNE W ZAPASACH NIE SĄ OBJĘTE ŻADNYMI GWARANCJAMI PRODUCENTÓW. PRODUKTY TAKIE SĄ SPRZEDAWANE TYLKO W OGRANICZONEJ ILOŚCI, A PONADTO NIE SĄ DOSTĘPNE DO ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU BRAKU W MAGAZYNIE A ZWROTY NIE SĄ PRZYJMOWANE.

b) Ograniczona gwarancja Chip Outpost. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych przez Digi-Key w witrynie lub w inny sposób jako produkty Chip Outpost (zwanych dalej „produktami Chip Outpost”). W przypadku nabycia przez użytkownika jakiegokolwiek produktu Chip Outpost, firma Digi-Key gwarantuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy takiego produktu Chip Outpost od firmy Digi-Key, że powyższy produkt Chip Outpost będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres 3 (trzech) lat od daty pierwotnej faktury dotyczącej tego produktu (zwany dalej „okresem ograniczonej gwarancji Chip Outpost”). Ograniczona gwarancja nie dotyczy jakichkolwiek produktów, które (i) były przedmiotem niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji (włączając w to m.in. narażenie na wyładowania elektrostatyczne), zaniedbania, wypadku lub modyfikacji, (ii) nie mogą zostać zbadane z innych powodów, (iii) zostały zainstalowane w nieodpowiednim środowisku pracy, (iv) były używane do celów niezgodnych z przeznaczeniem bądź (v) uległy uszkodzeniu na skutek pożaru, zalania, wichury lub wyładowań atmosferycznych bądź z innych podobnych przyczyn.

 1. Korzystanie z ograniczonej gwarancji. Wyłącznym zadośćuczynieniem przysługującym użytkownikowi z tytułu naruszenia warunków niniejszej ograniczonej gwarancji jest niezwłoczne podjęcie przez firmę Digi-Key (według jej uznania) następujących działań: (i) dokonanie wymiany wszelkich produktów Chip Outpost, które nie spełniają warunków niniejszej ograniczonej gwarancji, lub (ii) dokonanie zwrotu ceny zakupu wadliwego produktu Chip Outpost. Zastrzega się przy tym, że warunkiem skorzystania z powyższego zadośćuczynienia jest dokonanie przez użytkownika zwrotu produktu Chip Outpost w okresie ograniczonej gwarancji Chip Outpost lub w ciągu 10 (dziesięciu) dni od jego zakończenia wraz z opisem domniemanych wad zgodnie z zasadami przyjmowania przez firmę Digi-Key zwrotów (patrz paragraf 15 powyżej).
 2. Przeprowadzanie badań przez podmioty zewnętrzne. Firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do zlecania niezależnym podmiotom zewnętrznym przeprowadzania badań i prób wszelkich produktów Chip Outpost zawierających domniemane wady w celu ustalenia, czy wady takie faktycznie występują. Wnioski przedstawione przez taki niezależny podmiot zewnętrzny są dla użytkownika i firmy Digi-Key ostateczne, rozstrzygające i wiążące.

c) Wyłączenie wszelkich innych gwarancji. JEŻELI W PARAGRAFIE 18 NIE OKREŚLONO INACZEJ, (i) FIRMA DIGI-KEY NIE UDZIELA ŻADNYCH JASNO WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW ORAZ (ii) WYŁĄCZA WPROST WSZELKIE GWARANCJE JASNO WYRAŻONE, DOROZUMIANE, USTAWOWE I INNE, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW. Produkty mogą być objęte prawami patentowymi, prawami do znaków towarowych, prawami autorskimi, prawami do wzorów oraz innymi prawami stron trzecich. Firma Digi-Key nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia wszelkich powyższych praw. Jeżeli zamówienie obejmuje oprogramowanie lub inną własność intelektualną, firma Digi-Key dostarczy użytkownikowi takie oprogramowanie lub inną własność intelektualną z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących praw własności intelektualnej i licencji stron trzecich i użytkowników licencji. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako udzielenie praw lub licencji na korzystanie z oprogramowania lub innej własności intelektualnej w jakikolwiek sposób lub do jakichkolwiek celów, na które nie zezwala wprost wspomniana powyżej umowa licencyjna. Bez uchybiania powyższym postanowieniom zastrzega się, co następuje:

 1. Dział projektowania rozwiązań. Firma Digi-Key udostępnia swój dział projektowania rozwiązań wyłącznie dla wygody swoich klientów. Pracownicy działu projektowania rozwiązań dokładają wszelkich starań w celu udzielania przydatnych informacji na temat produktów. Firma Digi-Key nie gwarantuje jednak, że udzielane informacje lub zalecenia będą dokładne, kompletne oraz poprawne, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z udzielanymi informacjami lub zaleceniami oraz wykorzystaniem ich przez użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeanalizowanie i określenie przydatności wszelkich informacji lub zaleceń udzielonych przez pracowników działu projektowania rozwiązań lub inny personel firmy Digi-Key, a także korzysta z powyższych informacji i zaleceń na własne ryzyko i według własnego uznania. Nie ograniczając ogólności powyższych postanowień, wszelkie informacje o zamiennikach lub odsyłacze dotyczące elementów mają wyłącznie charakter zaleceń, a firma Digi-Key nie gwarantuje dokładności, kompletności ani poprawności tych informacji oraz zaleceń.
 2. Zespoły elektroniczne. Firma Digi-Key może oferować sprzedaż zespołów wykonanych poprzez połączenie produktów, które mogą być zamknięte w obudowie lub nie (zwanych w dalszej części „zespołami elektronicznymi”). Wspomniane zespoły elektroniczne stanowią produkty w rozumieniu warunków korzystania z witryny internetowej oraz warunków zamawiania. Firma Digi-Key zobowiązuje się w momencie sprzedaży przenieść na użytkownika wszelkie gwarancje udzielone jej przez producentów w odniesieniu do produktów, które składają się na zespoły elektroniczne. Firma Digi-Key udziela gwarancji, że jej usługi montażu dotyczące zespołów elektronicznych (zwane dalej usługami montażu) będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty dostawy zespołów elektronicznych. Gwarancja firmy Digi-Key jest ograniczona do usług montażu i nie dotyczy (i) jakichkolwiek produktów składających się na zespoły elektroniczne, ani (ii) jakichkolwiek zestawów handlowych i innych czynności pakowania produktów przez firmę Digi-Key, które nie wymagają montażu. Gwarancja udzielana jest tylko pierwotnemu nabywcy na okres dziewięćdziesięciu dni od daty dostawy i tylko na zespoły elektroniczne użytkowane i obsługiwane w normalny sposób. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych transportem, zaniedbaniami, przypadkowym i nieprawidłowym użyciem, a także niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją, serwisowaniem oraz przechowywaniem. FIRMA DIGI-KEY NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI I NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JASNO WYRAŻONE, DOROZUMIANE, USTAWOWE I INNE W ODNIESIENIU DO ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH, USŁUG MONTAŻU ORAZ PRODUKTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZESPOŁY ELEKTRONICZNE. KLIENT POTWIERDZA I AKCEPTUJE, ŻE TWORZENIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH MOŻE UCHYLAĆ LUB UNIEWAŻNIAĆ WSZELKIE GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ PRODUCENTÓW KOMPONENTÓW. KLIENT PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEANALIZOWANIE GWARANCJI PRODUCENTÓW KOMPONENTÓW I USTALENIE ZAKRESU, W JAKIM MOGĄ ONE BYĆ ZASTOSOWANE LUB WYŁĄCZONE W WYNIKU POŁĄCZENIA PRODUKTÓW W CELU UTWORZENIA ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH.
 3. Produkty niestandardowe. Na zlecenie klienta, firma Digi-Key może również montować, udoskonalać i/lub programować produkty zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez klienta („usługi o wartości dodanej”), a produkty zmontowane, udoskonalone lub zaprogramowane przez firmę Digi-Key (zwane „produktami niestandardowymi”) stanowią również produkty w rozumieniu warunków korzystania z witryny internetowej oraz warunków zamawiania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy produkt niestandardowy jest odpowiedni do użytku zgodnego z oczekiwaniami klienta, a także za przeprowadzenie wszelkich prób jakościowych i tolerancji. Ponadto klient oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje zawarte w jego specyfikacjach dostarczonych firmie Digi-Key są pełne i dokładne, a produkty niestandardowe przygotowane zgodnie ze specyfikacjami klienta nie będą stanowiły naruszenia ani przywłaszczenia jakichkolwiek praw stron trzecich, włączając w to bez ograniczeń wszelkie prawa własności intelektualnej. Produkty niestandardowe nie mogą być anulowane ani zwracane. Firma Digi-Key udziela gwarancji na okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty dostawy produktów niestandardowych przez firmę Digi-Key, że usługi o wartości dodanej będą zgodne z przyjętymi przez nią pisemnymi specyfikacjami klienta. Firma Digi-Key nie udziela gwarancji na same produkty ani produkty niestandardowe, za wyjątkiem gwarancji dotyczących usług o wartości dodanej świadczonych w odniesieniu do nich. Gwarancja udzielana jest tylko pierwotnemu nabywcy na okres dziewięćdziesięciu dni od daty dostawy i tylko na produkty niestandardowe użytkowane i obsługiwane w normalny sposób. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych transportem, zaniedbaniami, przypadkowym i nieprawidłowym użyciem, a także niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją, serwisowaniem oraz przechowywaniem. NIE OGRANICZAJĄC JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZAMAWIANIA, FIRMA DIGI-KEY WYŁĄCZA WPROST WSZELKIE GWARANCJE I ZAPEWNIENIA, ŻE PRODUKT NIESTANDARDOWY JEST ODPOWIEDNI DO UŻYCIA W JAKICHKOLWIEK URZĄDZENIACH MEDYCZNYCH LUB JAKICHKOLWIEK ZASTOSOWANIACH OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI SPRZĘT RATOWNICZY, APARATURĘ PODTRZYMUJĄCĄ FUNKCJE ŻYCIOWE, APARATURĘ CHIRURGICZNĄ, IMPLANTY PRZEZNACZONE DLA LUDZI, INSTALACJE JĄDROWE ORAZ WYPOSAŻENIE STATKÓW POWIETRZNYCH, A TAKŻE DO JAKICHKOLWIEK INNYCH CELÓW LUB ZASTOSOWAŃ, W PRZYPADKU KTÓRYCH AWARIA JEDNEGO ELEMENTU MOŻE DOPROWADZIĆ DO SYTUACJI STWARZAJĄCEJ RYZYKO WYSTĄPIENIA SZKÓD MATERIALNYCH, OBRAŻEŃ CIAŁA OSÓB LUB ŚMIERCI. KLIENT POTWIERDZA I AKCEPTUJE, ŻE USŁUGI O WARTOŚCI DODANEJ I TWORZENIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH MOGĄ UCHYLAĆ LUB UNIEWAŻNIAĆ WSZELKIE GWARANCJE PRODUCENTÓW.
 4. Brak innych gwarancji. Za wyjątkiem udzielenia dodatkowych pisemnych gwarancji przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela firmy Digi-Key, żaden pracownik ani przedstawiciel firmy Digi-Key oraz innych podmiotów nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji dodatkowych do określonych w paragrafie 18.

d) Ograniczenia odpowiedzialności. FIRMA DIGI-KEY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH, KARNYCH LUB RETORSYJNYCH (WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB POTENCJALNYCH PRZYCHODÓW) ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z JAKIMKOLWIEK PRODUKTEM, NAWET JEŚLI FIRMA DIGI-KEY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ZGODNIE Z POWYŻSZYMI POSTANOWIENIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY DIGI-KEY ZWIĄZANA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z PRODUKTAMI, USŁUGAMI MONTAŻU LUB USŁUGAMI O WARTOŚCI DODANEJ NIE MOŻE W ŻADNYM RAZIE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU WSPOMNIANYCH PRODUKTÓW (A W ODNIESIENIU DO USŁUG MONTAŻU I USŁUG O WARTOŚCI DODANEJ - CENY PRODUKTÓW, KTÓRYCH USŁUGI TE DOTYCZĄ), BEZ WZGLĘDU NA DOKTRYNĘ PRAWNĄ UZASADNIAJĄCĄ DOCHODZENIE TEGO RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI, WŁĄCZYWSZY W TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWĄ, DELIKTOWĄ, GWARANCYJNĄ LUB INNĄ. UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE NALEŻNOŚCI ZA PRODUKTY SĄ UZALEŻNIONE PO CZĘŚCI OD NINIEJSZYCH OGRANICZEŃ, A TAKŻE ŻE NINIEJSZE OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA EWENTUALNE NIESPEŁNIENIE PRZEZ JAKIEKOLWIEK OGRANICZONE ŚRODKI PRAWNE ICH ZASADNICZYCH CELÓW.

Przepisy obowiązujące w niektórych państwach mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych lub wynikowych, w związku z czym powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, jednak będą obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

19. Ochrona przed roszczeniami. Użytkownik rozumie i przyjmuje osobistą odpowiedzialność w związku z użyciem lub niemożnością użycia produktów. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę Digi-Key, jej wspólników, partnerów handlowych, licencjodawców, podmioty afiliowane, dostawców, pracowników, dyrektorów, właścicieli, przedstawicieli i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami (włączając w to między innymi odszkodowania z tytułu szkód bezpośrednich, pobocznych, szczególnych, wynikowych, karnych, za straty moralne oraz szkody pośrednie), a także uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z użycia, niewłaściwego użycia lub braku możliwości użycia przez niego produktów bądź jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków zamawiania.

20. Siła wyższa. Firma Digi-Key nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w dostawie lub niewykonania zobowiązań, jeśli wynika ono z przyczyn od niej niezależnych, w tym między innymi ze zmian przydziału produktów, niedoborów materiałów, sporów zbiorowych, opóźnień w transporcie, nieprzewidzianych okoliczności, zdarzeń losowych, działań lub zaniechań osób trzecich, działań lub zaniechań władz cywilnych lub wojskowych, priorytetowych zamówień rządowych, pożarów, strajków, powodzi, trudnych warunków atmosferycznych, zakłóceń w pracy komputerów, aktów terroru, epidemii, pandemii, kwarantanny, zamieszek oraz działań wojennych. Termin dostawy lub wykonania przez firmę Digi-Key zobowiązań zostanie wydłużony o czas trwania opóźnienia. Digi-Key może również według własnego uznania anulować wszelkie zamówienia lub ich niezrealizowane części bez żadnej odpowiedzialności, informując o tym użytkownika.

21. Obowiązujące przepisy, rozstrzyganie sporów i przedawnienie. Do niniejszych warunków zamawiania stosują się przepisy stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach (stanu Minnesota lub innej jednostki administracyjnej, które spowodowałyby zastosowanie przepisów innych niż te stanu Minnesota). Ponadto do warunków zamawiania nie mają zastosowania przepisy konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r., konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów i amerykańskiej ustawy UCITA oraz przepisy wdrażające postanowienia powyższych aktów w różnych systemach prawnych wraz z późniejszymi zmianami. Wszelkie konflikty lub roszczenia wynikające z niniejszych warunków zamawiania lub konkretnego zakupu lub użytkowania produktów (zwane w dalszej części „sporami”) będą rozstrzygane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (AAA) zgodnie z jego zasadami arbitrażu handlowego, a zatem UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZRZEKA SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZELKICH PRAW, KTÓRE MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ DO ROZPRAWY PRZED SĄDEM W JAKICHKOLWIEK POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, ROSZCZEŃ ORAZ ROSZCZEŃ WZAJEMNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZAMAWIANIA LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim przed arbitrem, który podejmie według własnego uznania decyzję co do możliwości rozstrzygnięcia danego sporu w drodze arbitrażu. Siedzibą lub miejscem arbitrażu będzie Minneapolis, Minnesota. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo postępowanie arbitrażowe wynikające z niniejszych warunków zamawiania nie może być łączone z postępowaniem arbitrażowym prowadzonym z udziałem jakiejkolwiek innej strony, w związku z niniejszymi warunkami zamawiania, czy to w drodze postępowania grupowego czy też na innych zasadach. Wyrok potwierdzający decyzję arbitra może zostać wydany przez dowolny sąd stanowy lub federalny na terenie stanu Minnesota lub poza nim. Bez względu na powyższe postanowienia oraz niezależnie od wszelkich pozostałych środków przysługujących firmie Digi-Key, może ona złożyć w dowolnym właściwym sądzie stanowym, federalnym lub krajowym wniosek o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu bądź o inne świadczenie w związku z faktycznym lub domniemanym naruszeniem lub przywłaszczeniem praw własności intelektualnej lub innych praw własności firmy Digi-Key bądź dowolnej strony trzeciej. W zakresie wszelkich powyższych nakazów, zakazów i innych świadczeń użytkownik poddaje się jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w stanie Minnesota. Użytkownik uznaje również, że prawa firmy Digi-Key do jej własności intelektualnej mają charakter szczególny, wyjątkowy i nadzwyczajny, w związku z czym bezprawne wykorzystywanie, ujawnianie lub utrata tejże własności intelektualnej może spowodować szkody o trudnej do oszacowania wartości, których mogą nie zrekompensować w należyty sposób odszkodowania pieniężne. Wszelkie spory inicjowane przez użytkownika ulegają przedawnieniu po upływie 1 (jednego) roku od daty zakupu lub dostawy danego produktu z zastrzeżeniem sporów wynikających z naruszenia warunków gwarancji, które ulegają przedawnieniu po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty odrzucenia przez firmę Digi-Key roszczenia gwarancyjnego zgodnie z warunkami paragrafu 17 niniejszych warunków zamawiania.

22. Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki zamawiania stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do ich przedmiotu. Odstąpienie przez firmę Digi-Key od dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek naruszenia warunków zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uznawane za zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia. Jeśli którekolwiek z postanowień warunków zamawiania zostanie uznane przez sąd właściwy lub arbitra rozstrzygającego spór za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia warunków zamawiania, które zachowają moc prawną. Ponadto powyższy sąd lub arbiter będzie w miarę możliwości upoważniony do skorygowania każdego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia w sposób, który jak najściślej odzwierciedla zamiary stron wyrażone przez pierwotne brzmienie takiego postanowienia, a jednocześnie pozwala nadać temu postanowieniu ważność i wykonalność. Prawa, obowiązki, uzgodnienia i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać scedowane ani przeniesione przez użytkownika w wyniku działania prawa, w wyniku fuzji lub w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Digi-Key. Niniejsze warunki zamawiania i ich postanowienia dotyczące m.in. zakupu produktów nie powodują powstania spółki joint venture, partnerstwa, stosunku pracy ani stosunku przedstawicielstwa pomiędzy użytkownikiem i firmą Digi-Key lub jej dostawcami. Zobowiązania, prawa, warunki i postanowienia niniejszego dokumentu pozostają wiążące i zachowują moc prawną wyłącznie w odniesieniu do stron umowy oraz ich dozwolonych następców i cesjonariuszy, a także nie przyznają ani nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw lub zadośćuczynień stronom trzecim. 

23. Zmiany warunków zamawiania. Firma Digi-Key zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach zamawiania bez powiadomienia. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi warunkami zamawiania przed dokonaniem zakupu produktów, a dokonanie zakupu produktów po zmianie tych warunków zamawiania jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującej wersji tychże warunków zamawiania. W przypadku zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków zamawiania, data ostatniej modyfikacji zostanie odpowiednio zaktualizowana. W ramach procesu rejestracji użytkownika umożliwiającego korzystanie z określonych funkcji witryny, użytkownik wybiera domyślnie opcję otrzymywania pocztą elektroniczną powiadomień o zmianach niniejszych warunków zamawiania i innych regulaminów firmy Digi-Key przesyłanych przez nią według jej własnego uznania. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powyższych powiadomień poprzez wyłączenie tej opcji domyślnej. Bez względu na mówiące inaczej postanowienia niniejszych warunków zamawiania, firma Digi-Key może wprowadzać według własnego uznania zmiany tychże warunków zamawiania, które są wiążące dla użytkownika i firmy Digi-Key.

Wersja obowiązująca
W przypadku wystąpienia rozbieżności między wersją w języku angielskim a jakąkolwiek inną wersją językową niniejszych warunków zamawiania, znaczenie rozstrzygające będzie miała wersja w języku angielskim.

© 2022, Digi-Key Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PYTANIA I DODATKOWE INFORMACJE. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych warunków zamawiania oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres international.customer.service@digikey.com.

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

30 marca 2022

Wersja 5.2